Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 2k14p

Hán Tự 2k14p

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Phục phục kích

 • Phạt đánh

 • Bạn bạn, tiếp

 • Phỏng mô phỏng

 • Mộ chiêu mộ

 • Nặc nặc danh

 • Ti ti tiện, thấp hèn

 • Phần mộ phần

 • Bổng/Phụng cung phụng, kính biếu

 • Cơ công chúa

 • Bà bà già

 • Phong niêm phong

 • Niệu nước tiểu

  尿

 • Băng phá hủy

 • Phàm thuyền buồm

 • Mộ hâm mộ

 • Bài bài trừ

 • Bí tiết ra

 • Phiêu nổi, phiêu lưu

 • Bạn bờ ruộng

 • Đậu đậu mùa

 • Phích thói hư

 • Bi bia

 • Phù phù hiệu

 • Đốc đứng đắn, tận tâm

 • Bộ sách

  簿

 • Niêm dính

 • Phân lộn xộn

 • Phược buộc

 • Bào tế bào

 • Phương cỏ thơm

 • Miêu cây non

 • Phiên phiên chủ

 • Man man rợ

 • Phúc bao phủ

 • Đồn con lợn

 • Phó tới

 • Bang quốc gia

 • Bồi bồi thẩm đoàn

 • Bão no bụng