Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 2k15p

Hán Tự 2k15p

Last update 

bichngocvtc

Items (45)

 • Phạp khốn cùng

 • Liễu sự kết thúc

 • Miễn miễn giảm

 • Linh âm độ

 • Li nhỏ, một chút

 • Hựu lại

 • Lại quan lại

 • Mai chôn

 • Mặc mực đen

 • Phương phương hại

 • U u sầu

 • Liêm liêm khiết

 • Ưu buồn rầu

 • Phòng buồng

 • Ức đè nén

 • Dương tuyên dương

 • Dao dao động

 • Ủng ủng hộ

 • Mỗ anh ta

 • Một chìm, chết

 • Diệt bất diệt

 • Lạm tràn lan, lạm dụng

 • Lô lò

 • Liệp săn bắn

 • Lương lương thực

 • Phùng khâu

 • Phiên phiên dịch

 • Mô màng

 • Bành bành trướng

 • Liệt xé ra

 • Khỏa khỏa thân

 • Dụ mời

 • Mưu âm mưu

 • Luyện rèn luyện

 • Lăng lăng tẩm

 • Long hưng thịnh

 • Linh âm độ

 • Linh linh hồn

 • Mị bùa mê

 • Ma ma quỷ

 • Lang hành lang

 • Lâu lâu đài

 • Lãng phóng túng, lãng mạn

 • Loan vịnh

 • Lậu lỗ thủng, rò rỉ