Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 3k1p

Hán Tự 3k1p

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Cửu vĩnh cửu

 • Giả giả thuyết, giả định

 • Giá giá cả, giá trị

 • San tập san

 • Khả khả năng

 • Doanh kinh doanh

 • Nhân nguyên nhân

 • Áp áp suất, áp lực

 • Cơ cơ bản

 • Cảnh quốc cảnh; hoàn cảnh

 • Kí kí gửi, kí túc

 • Cư cư trú; định cư

 • Cán cán bộ

 • Vãng đã qua, dĩ vãng

 • Ứng phản ứng

 • Khoái khoái thích

 • Ân ân nhân

 • Quán quen; tập quán

 • Kĩ kĩ thuật

 • Cựu kì cựu

 • Dịch mậu dịch

 • Cách nhân cách; tính cách

 • Anh anh đào

 • Vĩnh vĩnh cửu

 • Hà sông

 • Dịch chất lỏng

 • Diễn diễn thuyết, diễn xuất

 • Ích lợi ích

 • Nhãn con mắt

 • Xác chính xác, xác thực

 • Di di chuyển

 • Nghĩa chính nghĩa

 • Vệ vệ tinh, phòng vệ

 • Quy quy tắc

 • Giải giải quyết, lý giải

 • Hứa cho phép

 • Hạ chúc mừng

 • Nghịch phản nghịch

 • Quá vượt quá, quá khứ

 • Ngạch cái trán, hạn ngạch