Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 3k2p

Hán Tự 3k2p

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Kiện sự kiện

 • Cá cá thể, cá nhân

 • Tái làm lại; tái tạo

 • Khoán chứng khoán

 • Hiệu hiệu quả

 • Hậu bề dày

 • Cú câu cú

 • Tại tồn tại

 • Quân bình quân

 • Thê vợ

 • Sư thầy giáo

 • Chí ý chí

 • Thái hái, chọn nhặt

 • Chi chi nhánh

 • Cố sự cố, biến cố

 • Chi cành cây

 • Tra kiểm tra

 • Kiểm kiểm tra

 • Cấu cấu tạo

 • Hỗn hỗn loạn

 • Giảm giảm thiểu

 • Khiết thanh khiết

 • Tai tai họa, tai ương

 • Hiện hiện thực, hiện đại

 • Cấm nghiêm cấm

 • Kinh kinh tế, kinh độ

 • Tội tội lỗi

 • Quần quần đảo, quần cư

 • Canh canh tác; cày ruộng

 • Hưng hưng thịnh

 • Giảng cắt nghĩa

 • Hộ hộ vệ, bảo hộ

 • Tài tiền tài, tài chính

 • Tán tán thành

 • Toan dấm, chua

 • Khoáng khoáng sản

 • Hạn giới hạn

 • Hiểm hiểm họa, nguy hiểm

 • Tế quốc tế

 • Tạp tạp chí; phức tạp