Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 3k3p

Hán Tự 3k3p

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Tự tương tự

 • Tu tu sửa; tu nghiệp

 • Chế chế độ

 • Thế thế lực

 • Thường bình thường

 • Tự thứ tự; tựa đề

 • Tính tính cách

 • Tình tình cảm

 • Thừa thừa nhận

 • Chiêu mời, vẫy

 • Thụ truyền thụ, trao đi

 • Tiếp tiếp xúc

 • Chính chính sách; chính trị

 • Điều điều kiện

 • Chuẩn chuẩn bị

 • Trạng trạng thái

 • Thị chỉ thị

 • Tổ tổ tiên

 • Thuế tiền thuế

 • Tinh tinh luyện

 • Tố nguyên tố; yếu tố

 • Tuyệt cự tuyệt; tuyệt giao

 • Tổng tổng hợp

 • Tích thành tích

 • Chức dệt vải

 • Chức chức vụ

 • Thiệt cái lưỡi

 • Xá phố xá

 • Thuật kĩ thuật; mỹ thuật

 • Chế chế tạo; chế phẩm

 • Thiết thiết lập

 • Chứng chứng minh

 • Tạ cảm tạ

 • Thức tri thức

 • Trách trách nhiệm

 • Tư của cải; đầu tư

 • Chất hỏi; chất vấn

 • Thuật nêu ra, thuật ra

 • Tiền tiền bạc

 • Tự nuôi