Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 3k4p

Hán Tự 3k4p

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Nhiệm trách nhiệm

 • Biếu tặng

 • Bị chuẩn bị

 • Tượng hình tượng

 • Phán phán đoán

 • Tắc qui tắc

 • Đoàn đoàn thể

 • Tăng tăng lên

 • Phụ phụ nữ

 • Đạo chỉ đạo

 • Thuộc phụ thuộc

 • Bố vải

 • Trương kéo dài

 • Đức đạo đức

 • Thái trạng thái

 • Đề đề cử

 • Tổn tổn hại, hư tổn

 • Địch địch thủ

 • Đoạn từ chối; đoạn tuyệt

 • Tỷ so sánh

 • Trắc đo lường

 • Nhiên nhiên liệu

 • Bản xuất bản

 • Phạm tội phạm

 • Độc độc thân; cô độc

 • Suất năng suất

 • Phá xé rách

 • Trình trình độ

 • Trúc kiến trúc

 • Thống truyền thống

 • Phì màu mỡ

 • Năng năng lực

 • Bình bình luận

 • Bần nghèo đói

 • Thải cho vay

 • Thoái rút lui

  退

 • Tạo chế tạo

 • Thích thích hợp; thích đáng

 • Đồng chất đồng

 • Phi phi thường