Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 3k5p

Hán Tự 3k5p

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Phật phật giáo

 • Dư dư thừa

 • Bảo bảo đảm

 • Cát vỡ

 • Vụ sự vụ

 • Vực khu vực

 • Báo báo cáo

 • Mộ mộ phần

 • Mộng giấc mơ

 • Vũ vũ trụ

 • Dung bao dung

 • Phú phú quí

 • Can khô

 • Duyên kéo dài

 • Biện biện luận

 • Phục phục hồi

 • Ngã bản thân bản ngã

 • Khuếch khuếch tán

 • Ánh phản ánh

 • Bạo bạo lực

 • Chu cổ phần

 • Vũ vũ khí

 • Duyên dọc theo; men theo

  沿

 • Hôi tro

 • Lưu lưu lại; lưu trú

 • Lược chiến lược; sơ lược

 • Dị khác thường

 • Miên bông vải

  綿

 • Biên biên tập

 • Phức phức tạp

 • Phong phong phú

 • Mậu mậu dịch

  貿

 • Thâu nhập khẩu

 • Mê lạc; mê cung

 • Di di chúc

 • Các nội các

 • Phòng phòng chống

 • Cách cải cách

 • Dự gửi

 • Lãnh lãnh đạo