Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 3k6p

Hán Tự 3k6p

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Cung cung cấp

 • Khắc điêu khắc; thái

 • Kịch vở kịch

 • Cần cần cù

 • Nguy nguy hiểm

 • Nghiêm nghiêm khắc

 • Hậu hoàng hậu

 • Hấp hấp thu

 • Hô hô hấp

 • Khốn khó khăn

 • Hiếu hiếu thảo

 • Kỉ bản thân

 • Quyển quyển sách

 • Tọa ngồi

 • Hiến hiến pháp

 • Huy chỉ huy

 • Kính tôn kính

 • Kỷ cái bàn

 • Quyền quyền lợi

 • Nguyên nguyên thủy

 • Khích/ Kích cảm kích; khuyến khích

 • Nghi nghi vấn

 • Hoàng hoàng đế

 • Khán trông coi; giữ gìn

 • Sa cát

 • Cốc ngũ cốc

 • Huyệt cái hố

 • Cân bắp thịt

 • Giản đơn giản

 • Hệ hệ thống

 • Hồng màu đỏ

 • Quyên lụa

 • Hung ngực

 • Ngộ ngộ nhận

 • Cảnh cảnh sát

 • Quý quý tộc

 • Hương quê hương

 • Cương thép

 • Giáng rơi; xuống xe

 • Cốt xương