Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 3k7p

Hán Tự 3k7p

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Nhân nhân nghĩa

 • Thương vết thương

 • Sách quyển sách

 • Xử xử lý

 • Thu thu nhập

 • Thùy rủ xuống

 • Thành thành lũy

 • Tư tư thế

  姿

 • Tông tôn giáo

 • Thốn đơn vị đo

 • Xạ bắn

 • Tương tương lai

 • Tựu thành tựu

 • Xích đơn vị đo - thước

 • Tòng làm theo

 • Xả vứt

 • Suy suy tính

 • Thụ cổ thụ

 • Tế kinh tế

 • Thục thành thục

 • Từ từ trường

 • Tư tư nhân

 • Sách sách lược

 • Thuần đơn thuần

 • Tung trục tung

 • Súc co lại

 • Thự chức vụ

 • Chí tột cùng

 • Nhược trẻ

 • Chưng chưng cất; hấp

 • Tàm con tằm

 • Chúng quần chúng

 • Tài phán xét

 • Thị thị sát

 • Từ từ ngữ

 • Chí tạp chí

 • Chư chư hầu; chư quốc

 • Châm cái kim; phương châm

 • Trừ trừ bỏ

 • Chướng chướng ngại