Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 3k9p

Hán Tự 3k9p

Last update 

bichngocvtc

Items (46)

 • Tịnh xếp hàng

 • Loạn rối loạn

 • Nhũ sữa

 • Vong tử vong

 • Bài nghệ sĩ

 • Ưu ưu tú

 • Noãn trứng

 • Phủ phủ nhận

 • Phấn hưng phấn

 • Bảo quý hiếm

 • Mật bí mật

 • Mạc cái rèm; khai mạc

 • Ấu ấu thơ

 • Vong quên

 • Phê phê bình

 • Bái khấn bái

 • Vãn buổi tối

 • Mộ trời tối

 • Mai đêm tờ giấy

 • Bổng cái gậy

 • Mô mô hình

 • Dục dục vọng

 • Phái đảng phái

 • Phiến một mảnh

 • Ban nhóm

 • Minh đồng minh

 • Bí bí mật

 • Nạp nộp

 • Dực ngày mai

 • Phế phổi

 • Bối cái lưng

 • Não bộ não

 • Phúc cái bụng

 • Bổ bổ sung

 • Phỏng viếng thăm

 • Dịch phiên dịch

 • Nhận xác nhận

 • Bưu bưu cục

 • Bế đóng

 • Bệ bệ hạ

 • Luật luật pháp

 • Lãng chiếu sáng

 • Lâm lâm thời

 • Lý mặt trái

 • Lãm triển lãm

 • Luận thảo luận