Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 4k3p

Hán Tự 4k3p

Last update 

bichngocvtc

 • image description
  1downloads
 • image description
  1086puzzles solved
 • INSTALL

Items (40)

 • Thế thế giới

 • Thừa lên xe

 • Tha người lạ

 • Đại hiện đại

 • Trú cư trú

 • Toàn hoàn toàn

 • Trợ trợ giúp

 • Thắng chiến thắng

 • Thương thương phẩm

 • Túc nhà trọ

  宿

 • Đối đối tượng, phản đối

 • Đãi chiêu đãi

 • Tức hơi thở

 • Tưởng tưởng tượng

 • Sở nơi chốn

 • Đả đánh

 • Thập thu thập

 • Chỉnh chỉnh đốn

 • Tộc gia tộc

 • Tích ngày xưa, cổ tích

 • Chiêu sáng

 • Thử nóng

 • Thực trồng cây

 • Tiêu tiêu diệt

 • Thâm sâu

 • Thân xưng tên

 • Tương tương tự

 • Chân chân thật

 • Thần thần thánh

 • Chương chương hồi

 • Đệ đệ nhất, đệ nhị

 • Chung kết thúc

 • Tập luyện tập, học tập

 • Thân bản thân

 • Tống đưa đi, tiễn đi

 • Tốc tốc độ

 • Tiến tiến lên

 • Trọng nặng

 • Tập tập trung, thu thập

 • Đề vấn đề