Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 4k4p

Hán Tự 4k4p

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Đinh can thứ 4

 • Bội bội số, gấp nhiều lần

 • Động chuyển động

 • Phản phản đối

 • Phản cái dốc

 • Định cố định

 • Đảo hòn đảo

 • Trướng căng lên, giương lên

 • Độ nhiệt độ

 • Đình sân vườn

 • Bi buồn

 • Đầu ném, đầu tư

 • Bản cái bảng, miếng ván

 • Trụ cột trụ

 • Ba con sóng

 • Chú chú ý

 • Thang nước nóng

 • Than than đá

 • Điền ruộng

 • Phát phát triển

 • Đăng leo lên, đăng ký

 • Bì cái vỏ

 • Trước đến nơi

 • Đoản ngắn

 • Đồng nhi đồng

 • Địch cái sáo

 • Bút cái bút

 • Đẳng bình đẳng

 • Tương cái hộp

 • Mỹ mỹ thuật

 • Điều điều hành

  調

 • Đàm đàm thoại

 • Đậu hạt đậu

 • Chuyển di chuyển

 • Nông nông nghiệp

 • Truy truy đuổi

 • Đô kinh đô

 • Phối phân phối

 • Thiết sắt

 • Tỵ cái mũi