Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 4k5p

Hán Tự 4k5p

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Lưỡng 2 bên lưỡng tính

 • Dự dự báo

 • Liệt hàng lối

 • Miễn cố gắng

 • Vị hương vị

 • Mệnh sinh mệnh

 • Hoà hoà bình

 • Phẩm sản phẩm

 • Vấn hỏi

 • Bình hoà bình

 • Dịch dịch vụ

 • Phóng giải phóng

 • Lữ du lịch lữ hành

 • Hữu có, tồn tại

 • Phục trang phục

 • Dạng hình dạng

 • Băng nước đá

 • Du dầu

 • Dương đại dương

 • Lưu dòng chảy hạ lưu

 • Vật động vật

 • Do tự do

 • Bệnh bệnh tật

 • Lễ lễ nghi

 • Phúc phúc lợi

 • Miểu giây

 • Lục màu xanh lá cây

 • Luyện luyện tập

 • Dương con cừu

 • Lạc rơi xuống

 • Diệp cái lá

 • Dược thuốc

 • Biểu biểu hiện

 • Phụ thua

 • Lộ tiến lộ, quốc lộ

 • Phản trả lại

 • Du chơi du hý

 • Bộ bộ trưởng

 • Dương mặt trời

 • Diện mặt