Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
IT Vocabulary part 1

IT Vocabulary part 1

Last update 

Items (97)

 • 行き当たりばったり

  ゆきあたりばったり Làm không có kế hoạch, tới đâu thì tới HÀNH ĐANG/ĐƯƠNG

 • 明白

  めいはく rõ ràng, hiển nhiên MINH BẠCH

 • 順序

  じゅんじょ sự theo thứ tự; sự theo trật tự THUẬN TỰ

 • 手順

  てじゅん thứ tự, trình tự (làm) THỦ THUẬN

 • 取り組み

  とりくみ Hệ thống, quy trình (o) THỦ TỔ

 • ウォータフォール

  thác đổ (waterfall)

 • かた cách thức, mô hình, kiểu HÌNH

 • スパイラル

  đường xoắn ốc (spiral)

 • 反復

  はんぷく vòng lặp, looping PHẢN PHỤC

 • 漸進

  ぜんしん sự tiến triển từ từ theo trình tự TIỆM TẤN/TIẾN

 • 注目

  ちゅうもく quan tâm, chú ý đến CHÚ MỤC

 • 統一

  とういつ sự thống nhất THỐNG NHẤT

 • いずれ

  một trong, cái (loại) nào cũng...

 • 手法

  しゅほう phương thức, phương pháp THỦ PHÁP

 • 明確

  めいかく sự rõ ràng và chính xác MINH XÁC

 • 得する

  とくする có được, đạt được ĐẮC

 • 効率

  こうりつ hiệu suất, năng suất, năng lực HIỆU SUẤT

 • 図る

  はかる lập kế hoạch; vẽ sơ đồ; thiết kế, tiến hành ĐỒ

 • 引き渡す

  ひきわたす bàn giao, (IT) truyền tham số, transfer DẪN ĐỘ

 • 流れ

  ながれ luồng, chu trình, trình tự LƯU

 • たき thác nước LONG

 • 名付ける

  なづける đặt tên, gọi tên, (IT) same as... DANH PHÓ

 • 記述

  きじゅつ mô tả, ghi chép KÝ THUẬT

 • 不具合

  ふぐあい lỗi, (IT) bug BẤT CỤ HỢP

 • 修正

  しゅうせい tu sửa, đính chính TU CHÍNH

 • 拡張

  かくちょう sự mở rộng KHUẾCH TRƯƠNG

 • 継続

  けいぞく kế tục, tiếp tục, liên tục KẾ TỤC

 • ウォークスルー

  hướng dẫn (walk through)

 • 揃う

  そろう sẵn sàng, tập hợp đầy đủ

 • 加わる

  くわわる tăng thêm, thêm vào GIA

 • 携わる

  たずさわる tham gia vào việc, làm việc HUỀ

 • じゅん lượt THUẬN

 • トレース

  dấu vết, vết tích, (IT) trace

 • 探し

  さがし tìm kiếm THÁM

 • 要員

  よういん người cần thiết (cho dự án) YÊU/YẾU VIÊN

 • 仕様

  しよう đặc tả, (IT) spec SĨ DẠNG

 • 成績書

  せいせきしょ bản thành tích THÀNH TÍCH THƯ

 • 実施

  じっし thực thi, thực hiện THỰC THI/THÍ

 • 関与

  かんよ tham gia, liên quan, tham dự, (IT) gắn tham số vào hàm (function) QUAN DƯ/DỰ

 • 整える

  ととのえる chuẩn bị, sắp xếp, sắp đặt CHỈNH

 • 統合

  とうごう sự kết hợp, sự thống nhất, sự tích hợp THỐNG HỢP

 • 仕上げる

  しあげる hoàn tất, xong, release SĨ THƯỢNG

 • 大まか

  おおまか khái quát, sơ lược, rộng rãi ĐẠI

 • 詳細

  しょうさい chi tiết TƯỜNG TẾ

 • 固まり

  かたまり đóng cục, đông cứng lại

 • 適用

  てきよう ứng dụng, áp dụng, (IT) apply THÍCH DỤNG

 • 明らか

  あきらか rõ ràng, hiển nhiên MINH

 • 並行

  へいこう sự đồng thời tiến hành, song song BÍNH HÀNH/HÀNG/HẠNH

 • 分割

  ぶんかつ sự phân cắt PHÂN CÁT

 • 基づく

  もとづく dựa vào, căn cư vào CƠ

 • 遡る

  さかのぼる đi ngược dòng, trở lại

 • 回避

  かいひ sự tránh, sự né tránh HỒI TỴ

 • 把握

  はあく sự lĩnh hội, sự nắm vững BÀ ÁC/ỐC

 • 妥当

  だとう hợp lý, đúng đắn, thích đáng THỎA ĐANG/ĐƯƠNG

 • 検証

  けんしょう sự kiểm chứng; sự kiểm tra để chứng minh KIỂM CHỨNG

 • 形態

  けいたい hình dạng, hình thức HÌNH THÁI

 • 進捗

  しんちょく sự tiến triển, sự phát triển, (IT) Processing TẤN/TIẾN

 • 概念

  がいねん khái niệm KHÁI NiỆM

 • 成熟

  せいじゅく sự thành thục THÀNH THỤC

 • 整備

  せいび điều chỉnh, chỉnh lý CHỈNH BỊ

 • 体制

  たいせい tổ chức, cấu tạo THỂ CHẾ

 • 確立

  かくりつ xác lập, thành lập XÁC LẬP

 • 対策

  たいさく biện pháp, đối sách ĐỐI SÁCH

 • 仕組み

  しくみ cơ cấu, tổ chức, system SĨ TỔ

 • 判定

  はんてい phán đoán, nhận định PHÁN ĐỊNH

 • 改善

  かいぜん cải thiện CẢI THIỆN

 • 方策

  ほうさく phương sách, đối sách PHƯƠNG SÁCH

 • 示す

  しめす biểu hiện, biểu thị, chỉ rõ THỊ

 • 状態

  じょうたい trạng thái, status TRẠNG THÁI

 • 現状

  げんじょう hiện trạng, tình trạng, tình hình HIỆN TRẠNG

 • 組織

  そしき tổ chức TỔ CHỨC

 • 達成

  たっせい đạt được ĐẠT THÀNH

 • 従来

  じゅうらい cho đến nay TÔNG, TÙNG LAI

 • 共有

  きょうゆう chia sẻ, share CỘNG HỮU HÓA

 • 役立ち

  やくだち có ích DỊCH LẬP

 • 重要

  じゅうよう sự quan trọng TRỌNG, TRÙNG YÊU, YẾU

 • 高める

  たかめる cất nhắc, nâng cao CAO

 • 検査

  けんさ kiểm tra KIỂM TRA

 • 立てる

  たてる dựng, dựng đứng LẬP

 • 文章

  ぶんしょう văn chương, văn hào VĂN CHƯƠNG

 • 分業

  ぶんぎょう phân công lao động PHÂN NGHIỆP

 • ~同士

  ~どうし mỗi ~, lẫn nhau, giữa ~ ĐỒNG SĨ

 • 容易化

  よういか đơn giản hóa DUNG DỊ, DỊCH HÓA

 • レッスン

  bài học (lesson)

 • 代表的な

  だいひょうてきな tính đại diện ĐẠI BIỂU ĐÍCH

 • 完全

  かんぜん hoàn toàn HÒAN TÒAN

 • 一致

  いっち nhất trí, thống nhất, giống nhau NHẤT TRÍ

 • 全て

  すべて tất cả, toàn bộ TÒAN

 • 複数

  ふくすう số nhiều, số phức PHỨC SỐ

 • 一般的

  いっぱんてき phổ biến, chung NHẤT BAN ĐÍCH

 • 誤り

  あやまり nhầm lẫn, lỗi NGỘ(TẠ)

 • 再度

  さいど một lần nữa, lần sau TÁI ĐỘ

 • 直す

  なおす chỉnh, sửa TRỰC

 • 得る

  える đạt được ĐẮC

 • 具体的

  ぐたいてき cụ thể rõ ràng CỤ THỂ ĐÍCH

 • 要求分析

  ようきゅうぶんせき phân tích yêu cầu YÊU, YẾU CẦU PHÂN TÍCH

 • 含む

  ふくむ bao gồm HÀM