Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
IT Vocabulary part 5

IT Vocabulary part 5

Last update 

Items (41)

 • 構築

  構築 こうちく xây dựng CẤU TRÚC

 • 実行順序

  じっこうじゅんじょ thứ tự thực hiện THỰC HÀNH/HÀNG/HẠNH THUẬN TỰ

 • 開発の初期段階

  かいはつのしょきだんかい giai đoạn đầu phát triển KHAI PHÁT SƠ KỲ ĐỌAN

 • 担当

  たんとう đảm trách, đảm nhận ĐẢM ĐANG/ĐƯƠNG

 • ユーザインタフェース

  ユーザインタフェース user interface, bộ phận tiếp xúc, cách thức tiếp xúc, kết nối

 • 接続部分

  接続部分 せつぞくぶぶん phần , bộ phận kết nỗi TIẾP TỤC BỘ PHÂN

 • マンマシンインターフェース

  マンマシンインターフェース sự tiếp xúc giữa người và máy

 • 影響が及ぶ

  影響が及ぶ えいきょうがおよぶ ảnh hưởng đến ẢNH HƯỞNG CẬP

 • 影響を与える

  えいきょうをあたえる gây ảnh hưởng ẢNH HƯỞNG DƯ/DỰ

 • システムを構築

  しすてむをこうちく xây dựng hệ thống CẤU TRÚC

 • 分担

  ぶんたん chia, phân chia PHÂN ĐẢM

 • 互い連携

  たがいれんけい kết hợp với nhau, liên kết với nhau HỖ LIÊN HUỀ

 • 動作

  どうさ thực hiện động tác ĐỘNG TÁC

 • 容易になる

  よういになる Trở nên dễ dàng DUNG DỊ/DỊCH

 • 及ぶ

  およぶ đạt đến; lan ra CẬP

 • 分割

  ぶんかつ chia nhỏ PHÂN CÁT

 • 統治

  とうち, とうじ quản lý THỐNG TRỊ

 • 複雑

  ふくざつ phức tạp PHỨC TẠP

 • 簡単

  かんたん đơn giản; dễ dàng GIẢN ĐƠN, ĐAN

 • 解答

  かいとう giải đáp, lời giải GIẢI ĐÁP

 • もと nguyên bản;nguyên gốc; cơ sở, (IT) source NGUYÊN

 • 合成

  ごうせい ghép, hợp thành HỢP THÀNH

 • 導く

  みちびく hướng dẫn, chỉ dẫn ĐẠO

 • 導き出す

  みちびきだす đưa ra, dẫn ra, dẫn tới ĐẠO XUẤT

 • 一般

  いっぱん nói chung, thông thường NHẤT BAN

 • 分割統治

  ぶんかつとうち、とうじ quản lý phân tán, quản lý chia nhỏ PHÂN CÁT THỐNG TRỊ

 • 扱う

  あつかう điều khiển; giải quyết; đối phó SÁP, THÁP

 • 問題を扱う

  もんだいをあつかう giải quyết vấn đề VẤN ĐỀ SÁP/THÁP

 • 広く知られる

  ひろくしられる loan truyền rộng rãi QUẢNG TRI/TRÍ

 • から始まる

  からはじまる bắt đầu từ.. THỦY/THỈ

 • 現代

  げんだい hiện tại; hiện nay; hiện đại; HIỆN ĐẠI

 • 全体

  ぜんたい toàn thể TÒAN THỂ

 • 部分

  ぶぶん bộ phận; phần; chi tiết BỘ PHÂN

 • 方法論

  ほうほうろん phương pháp luận PHƯƠNG PHÁP LUẬN

 • 大規模

  だいきぼ quy mô lớn ĐẠI QUI MÔ

 • 規則

  きそく quy tắc; nội quy QUI TẮC

 • 何らか

  なんらか bằng cách này hay cách khác, bằng nhiều hình thức khác nhau HÀ

 • 分割を繰り返す

  ぶんかつをくりかえす chia nhỏ nhiều lần PHÂN CÁT TẢO PHẢN

 • 仕様書

  しようしょ bản đặc tả, spec SĨ DẠNG THƯ

 • 設計書

  せっけいしょ bản thiết kế THIẾT KẾ THƯ

 • 構造化

  こうぞうか cấu trúc hóa CẤU TẠO HÓA