Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 3-1

Kanji 3-1

Last update 

 • image description
  4downloads
 • image description
  4156puzzles solved
 • INSTALL

Items (40)

 • Áp áp suất,áp lực

 • Di di chuyển

 • Nhân nguyên nhân

 • Vĩnh vĩnh cửu

 • Doanh kinh doanh

 • Vệ vệtinh,phòng vệ

 • Dịch mậu dịch

 • Ích lợi ích

 • Dịch chất lỏng

 • Diễn diễn thuyết,diễn xuất

 • Ứng phảnứng

 • Vãng đã qua,dĩ vãng

 • Anh anh đào

 • Ân ân nhân

 • Khả khảnăng

 • Giả giảthuyết,giảđịnh

 • Giá giá cả,giá trị

 • Hà sông

 • Quá vượt quá,quá khứ

 • Hạchúc mừng

 • Khoái khoái thích

 • Giải giải quyết,lý giải

 • Cách nhân cách;tính cách

 • Xác chính xác,xác thực

 • Ngạch cái trán,hạn ngạch

 • San tập san

 • Cán cán bộ

 • Quán quen;tập quán

 • Nhãn con mắt

 • Cơ cơ bản

 • Kí kí gửi,kí túc

 • Quy quy tắc

 • Kĩ kĩ thuật

 • Nghĩa chính nghĩa

 • Nghịch phản nghịch

 • Cửu vĩnh cửu

 • Cựu kì cựu

 • Cư cư trú;định cư

 • Hứa cho phép

 • Cảnh quốc cảnh;hoàn cảnh