Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 3-2

Kanji 3-2

Last update 

 • image description
  3downloads
 • image description
  4760puzzles solved
 • INSTALL

Items (40)

 • Quân bình quân

 • Cấm nghiêm cấm

 • Cú câu cú

 • Quần quần đảo,quần cư

 • Kinh kinh tế,kinh độ

 • Khiết thanh khiết

 • Kiện sựkiện

 • Khoán chứng khoán

 • Hiểm hiểm họa,nguy hiểm

 • Kiểm kiểm tra

 • Hạn giới hạn

 • Hiện hiện thực,hiện đại

 • Giảm giảm thiểu

 • Cốsựcố,biến cố

 • Cá cá thể, cá nhân

 • Hộhộvệ, bảo hộ

 • Hiệu hiệu quả

 • Hậu bềdày

 • Canh canh tác;cày ruộng

 • Khoáng khoáng sản

 • Cấu cấu tạo

 • Hưng hưng thịnh

 • Giảng cắt nghĩa

 • Hỗn hỗn loạn

 • Tra kiểm tra

 • Tái làm lại;tái tạo

 • Tai tai họa,tai ương

 • Thê vợ

 • Thái hái,chọn nhặt

 • Tếquốc tế

 • Tại tồn tại

 • Tài tiền tài,tài chính

 • Tội tội lỗi

 • Tạp tạp chí;phức tạp

 • Toan dấm, chua

 • Tán tán thành

 • Chi chi nhánh

 • Chí ý chí

 • Chi cành cây

 • Sư thầy giáo