Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Gr_mina_0125_pl

Gr_mina_0125_pl

Last update 

Phuonglun

Items (50)

 • Có lẽ là...

  多分~でしょう .(Tabun...deshou)

 • Nói răng/nói là..

  ~と言います (iimasu)

 • cho ~, từ ~

  ~にV

 • Toi nghi rang

  ~と思います (to omoimasu)

 • không ~ lắm

  あまり/Adj~ない

 • Hoàn toàn không

  全然 Verb/Adj ない (zenzen)

 • mãi mà không thể làm gì

  ~なかなか~V ない

 • A/chị cùng … với tôi không?

  Vませんか?

 • Có (tĩnh vật) ở đâu đó

  ~があります

 • Có (động vật) ở đâu đó

  ~がいます

 • chỉ số lượng

  ~数量(number) + 動詞(V)

 • Làm ~ lần tr khoảng time...

  [time] に~回~V

 • chúng ta hãy cùng ~

  ~ましょう

 • Tôi làm ~ hộ cho bạn nhé

  ~ ましょうか?~

 • Muốn có ~/ k muốn có

  ~がほしい/ ほしくない

 • [Tôi] muốn làm gì

  Vたい

 • i đến….để làm mục đích gì

  PlaceへPurposeをVに行く (Trc NI là N chỉ hđ)

 • Hãy (làm gì)

  ~Vてください

 • ( xin ) đừng / không làm V

  Vないでください

 • Được phép làm V (không?)

  Vてもいいです(か)

 • Không được phép V.

  Vてはいけません

 • K phải, k cần làm V

  Vなくてもいいです

 • Phải làm V, k làm k đc.

  Vなければなりません

 • Phải (làm gì)

  ~ないといけない

 • K thể k (= phải làm gì)

  Vなくちゃいけない (ちゃ là nói tắt của ては)

 • Chỉ có ~

  ~だけ

 • Vì ~ nên ~

  Phrase1からPhrase2

 • Vのが Đi kèm với mô tả như thích, giỏi, kém, ghét,

  Danh từ hóa động từ / Thích việc (làm gì)

 • Vdic のを~

  Danh từ hóa động từ

 • [V/A]のは~

  Danh từ hóa động từ/tính từ

 • もう~ました

  Đã làm gì xong

 • まだ~ていません

  Vẫn chưa làm gì

 • N1はN2よりA:

  N1 A(tính từ) hơn N2

 • ~ほど~ない

  Không … bằng

 • ~と同じです (to onajida)

  Cùng với, giống với, tương tự với

 • N1のなかでN2がいちばんA

  Trong số N1 thì N2 là A nhất

 • A{い}く/ A{な}になる

  Trở thành, trở nên

 • AもVない

  Cho dù ~ cũng không

 • V1たりV2たりする

  Lúc thì V1 lúc thì V2

 • Vている

  Đang làm gì (thể tiếp diễn)

 • Vdicことがある

  Có khi, thỉnh thoảng (làm gì)

 • Vないことがある

  Có khi không (làm gì)

 • Vたことがある

  Đã từng (làm gì)

 • ~や~など

  Ví dụ) như là … và … (liệt kê không đầy đủ)

 • ~ので~:

  Bởi vì ~ nên

 • ~まえに~

  Ở phía trước ... (không gian) / Trước khi (thời gian

 • ~てから

  Kể từ khi đã (làm gì xong) thì ~

 • ~たあとで

  Sau khi đã ..

 • ~とき

  Khi/Lúc (nào, làm gì)

 • ~でしょう?

  ~ đúng không?