Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán tự cấp 2 - T1

Hán tự cấp 2 - T1

Last update 

Items (40)

 • ÁC ( sự nắm giữ )

 • TRÁP, HẤP ( sự đối xử )

 • Y, Ý ( trang phục )

 • UY ( uy quyền )

 • VI, VỊ ( làm; hành động )

 • Vĩ ( vĩ đại )

 • Vi ( sai khác )

 • Duy ( buộc )

 • Vĩ vĩ độ

 • Nhất số một

 • Dụ củ khoai

 • Âm âm u

 • Ẩn ẩn dấu

 • Ảnh cái bóng

 • Nhuệ nhọn, sắc

 • Việt vượt qua

 • Viện chi viện

 • Yên khói

 • Duyên chất chì

 • Duyên duyên phận

 • Ô ô nhiễm

 • Áp ấn, ép

 • Áo bên trong

 • Ức kí ức

 • Quả hoa quả

 • Hạ nhàn hạ

 • Cá số đếm

 • Nhã nhã nhạc,thanh lịch

 • Giới giới thiệu

 • Giới cảnh giới

 • Giai mọi người

 • Hoại hủy hoại

 • Giảo so sánh

 • Hoạch săn bắt

 • Ngải sự cắt

 • Cam ngọt

 • Hãn mồ hôi

 • Can cạn

 • Khuyến khuyên bảo

 • Hoan hoan hỉ