Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
KANJI ~ D~

KANJI ~ D~

Last update 

Items (98)

 • DÃ cánh đồng, hoang dã

 • DÃ khã dã: kha khá

 • DẠ buổi tối

 • ĐA đa số, nhiều

 • ĐÀ thồ hàng

 • ĐẢ đánh, đả kích, ẩu đả

 • ĐẮC đắc ý, đắc lợi

 • ĐẶC đặc biệt, đặc sắc

 • ĐÁI nhận "itadaku"

 • ĐÀI tổng đài, lâu đài

 • ĐÀI lười biếng

 • ĐÃI đợi

 • ĐÃI bắt kịp

 • ĐẠI to lớn, đại dương

 • ĐẠI đại biểu, thời đại, đại diện

 • ĐẠI cái túi

 • ĐÀM trời mây

 • ĐÀM đàm phán, đàm thoại

 • ĐẢM đảm nhận

 • ĐẢM cam đảm

 • ĐẠM đạm bạc

 • DÂN dân tộc, quốc dân

 • DẦN tuổi dần

 • DẪN dẫn hỏa, kéo ra

 • DẬN nối dõi

 • ĐÁN sớm, nguyên đán

 • ĐÀN bục, diễn đàn

 • ĐẢN nhưng

 • ĐẢN sinh ra

 • ĐẠN, ĐÀN đạn dược

 • ĐẢNG đảng phái, đảng cộng sản

 • DẠNG hình dạng

 • ĐĂNG hải đăng, đèn biển

 • ĐĂNG đăng lên

 • ĐẰNG sao chép

 • ĐẰNG tăng cao

 • ĐẰNG hoa tử đằng

 • ĐẲNG bình đẳng

 • ĐẶNG tên nước ngày xưa

 • DANH địa danh, danh tính

 • DAO dao động

 • DAO ca dao

 • DAO ngọc dao, một thứ ngọc đẹp

 • ĐAO đao kiếm

 • ĐÀO cây đào

 • ĐÀO đào tẩu

 • ĐÀO đồ sứ

 • ĐÁO đến

 • ĐẢO đảo lộn, đảo chính

 • ĐẢO đảo, hải đảo, quần đảo

 • ĐẠO con đường, võ sĩ đạo, đạo đức

 • ĐẠO chỉ đạo, dẫn đường

 • ĐẠO đạo tặc, ăn trộm

 • ĐẠO cây lúa

 • ĐÁP chất lên xe

 • ĐÁP vấn đáp, đáp lời

 • ĐẠP dẫm lên

 • DẬT ẩn dật

 • ĐẠT thành đạt, đạt được

 • DẬU tuổi dậu

 • ĐẤU cái đấu

 • ĐẤU đấu tranh, chiến đấu

 • ĐẦU ném, đầu tư

 • ĐẦU cái đầu

 • ĐẬU hạt đậu

 • ĐẬU thủy đậu

 • ĐÊ thấp, hạ thấp

 • ĐÊ đê điều

 • ĐẾ hoàng đế, đế vương

 • ĐẾ buộc

 • ĐỀ cung cấp, tiền đề

 • ĐỀ đề tài, vấn đề, chủ đề

 • ĐỂ đáy

 • ĐỂ, CHỈ kháng cự, mạo phạm

 • ĐỂ trang trại

 • ĐỄ dễ nghe lời

 • ĐỆ em trai, huynh đệ, đệ tử

 • ĐỆ đệ nhất, đệ nhị

 • ĐỆ đệ đơn, đệ trình

 • ĐÈO đèo núi

 • DI di chuyển

 • DI di tích, di vật

 • DĨ dĩ vãng

 • DĨ thôi, bỏ

 • DỊ dị tật, dị thường

 • ĐỊA thổ địa, địa cầu

 • DỊCH chức vụ, nô dịch

 • DỊCH dễ

 • DỊCH dung dịch

 • DỊCH dịch bệnh

 • DỊCH biên dịch, thông dịch

 • DỊCH ga

 • ĐÍCH đích tôn, chính thê

 • ĐÍCH giọt nước

 • ĐÍCH mục đích, đích thực

 • ĐỊCH quân địch

 • ĐỊCH ống sáo

 • ĐỊCH dẫn dắt, đạo phải