Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
KANJI ~ D2~

KANJI ~ D2~

Last update 

nathai, japanese, vietnamese

Items (98)

 • DIỆC cũng

 • DIÊM muối ăn, diêm dân

 • DIỄM độ bóng

 • ĐIẾM cửa hàng, tửu điếm

 • ĐIỂM điểm số, tâm điểm

 • DIỄN diễn viên, biểu diễn

 • DIỆN bề mặt, phản diện, chính diện

 • ĐIỀN ruộng, tá điền

 • ĐIỂN từ điển

 • ĐIỆN cung điện

  殿

 • ĐIỆN điện lực, tàu điện, điện thoại

 • DIỆP lá cây

 • ĐIỆP chiếu trải gường

 • ĐIỆP điệp viên

 • ĐIỆP con bướm, hồ điệp

 • ĐIỆT luân phiên

 • DIỆT diệt vong

 • DIÊU lò nung

 • DIỆU kì diệu, diệu kế

 • DIỆU ngày

 • ĐIÊU điêu khắc

 • ĐIÊU cá điêu hồng

 • ĐIÊỦ cây trường xuân

 • ĐIẾU phúng điếu, điếu văn

 • ĐIẾU câu cá

 • ĐIỀU điều kiện, điều lệ

 • ĐIỀU, ĐIỆU điều tra, điều hòa, giai điệu

  調

 • ĐIỂU chim

 • ĐIỆU truy điệu

 • ĐINH can Đinh. Đường phố

 • ĐINH thị trấn, khu phố

 • ĐÍNH đính chính

 • ĐÌNH đình làng, đình chỉ

 • ĐÌNH triều đình

 • ĐÌNH triều đình, gia đình

 • ĐĨNH thuyền nhỏ

 • ĐỈNH viên thuốc, khóa

 • ĐỈNH, ĐINH đỉnh cao

 • ĐỊNH dự định, quyết định

 • DO tự do, lý do

 • DO do dự

 • ĐÔ đô thị, thủ đô, đô hội

 • ĐỒ bản đồ

 • ĐỒ tiền đồ

 • ĐỒ sơn vẽ

 • ĐỒ đồ tôn, môn đồ

 • ĐỘ mức độ, độ lượng, độ C

 • ĐỘ truyền tay, đi quá

 • ĐỌA rơi xuống

 • ĐỌA lười biếng

 • DOÃN thành thật

 • ĐOAN bờ

 • ĐOÁN, ĐOẠN đoạn tuyệt , phán đoán

 • ĐOÁN, ĐOÀN luyện kim

 • ĐOẠN giai đoạn

 • ĐOẢN ngắn, sở đoãn

 • ĐOÀN đoàn thể, đoàn khối, đoàn kết

 • DOANH doanh nghiệp, kinh doanh

 • ĐOẠT chiếm đoạt

 • ĐỐC giám đốc, đôn đốc

 • ĐỐC đốc sức, đốc lòng

 • ĐỘC thuốc độc

 • ĐỘC đơn độc, độc thân

 • ĐỘC đọc, độc giả

 • ĐỐI đối diện, phản đối, đối với

 • ĐỚI nhiệt đới

 • ĐỘI quân đội

 • ĐÔN đôn đốc

 • ĐÔN đôn hậu

 • ĐỒN doanh trại

 • ĐỐN chỉnh đốn

 • ĐỒN đồn đại

 • ĐƠN đơn sơ, đơn giản

 • ĐƠN màu đỏ

 • ĐỘN con heo

 • ĐỘN ngu độn

 • ĐÔNG phía đông

 • ĐÔNG đông lạnh

 • ĐÔNG mùa đông

 • ĐỒNG đồng nhất, tương đồng

 • ĐỒNG cái ống

 • ĐỒNG kim loại đồng

 • ĐỒNG cây ngô đồng

 • ĐỖNG, ĐỘNG hang động

 • ĐỒNG vườn ruộng

 • ĐỒNG nhi đồng

 • ĐỒNG đồng tử, con ngươi

 • ĐỔNG nóc nhà

 • ĐỘNG hoạt động, chuyển động

 • ĐỘNG lao động

 • ĐỘT mặt lồi

 • ĐỘT đột phá, đột nhiên

 • DU xa xăm

 • DU du khoái, vui vẻ

 • DU du hí, chơi

 • DŨ chữa bệnh

 • DƯ dư thời

 • DỤ củ khoai