Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
KANJI ~ D3~

KANJI ~ D3~

Last update 

nathai,japanese, vietnamese

Items (38)

 • DỤ dụ dỗ

 • DỤ cảnh báo

 • DỤ ẩn dụ

 • DỮ,DỰ tham dự, ban cho

 • DỰ dư định, dự đoán

 • DỰ danh dự

 • DỰ gửi

 • DỤC giáo dục, dưỡng dục

 • DỤ giàu sang

 • DỤC, DUNG tắm

 • DỤC dục vọng

 • DUNG dung mạo, nội dung

 • DUNG phù dung, hoa sen

 • DỰC ngày mai

 • DỰC cánh

 • ĐỨC đạo đức

 • DUNG dung tục, bình thường

 • DUNG dung hòa, dung hợp

 • DŨNG dũng khí, dũng cảm

 • DŨNG nhảy múa

 • DỤNG sử dụng, dụng cụ, công dụng

 • DƯỢC thuốc, dược sĩ

 • DƯỢC nhảy lên

 • DƯƠNG con cừu

 • DƯƠNG âu dương, hải dương

 • DƯƠNG mặt trời

 • DƯƠNG giơ lên

 • DƯƠNG cây dương, liễu

 • DƯỠNG dinh dưỡng

 • ĐƯƠNG, ĐÁNG đương thời, tương đương, chính đáng

 • ĐƯỜNG học đường, giáo đường

 • ĐƯỜNG Nhà Đường

 • ĐƯỜNG chất dường

 • DUY chỉ, vỏn vẹn

 • DUY sợi dây

 • DUYÊN kéo dài

 • DUYÊN dọc bờ sông

  沿

 • DUYÊN kim loại chì