Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự cấp 1 - Tổng Hợp - JVC - Part 2

Hán Tự cấp 1 - Tổng Hợp - JVC - Part 2

Last update 

Items (100)

 • Sáp co lại

 • Sầu buồn bã

 • Tấn nhanh chóng

 • Tiều đá ngầm

 • Xú xấu xí

 • Cư lắp đặt, trang bị

 • Đọa sa đọa

 • Nhận sắc nhọn

 • Thiên biến thiên

 • Trang biệt thự

 • Nhưỡng thổ nhưỡng

 • Tiễn thực tiễn

 • Thậm rất, lắm

 • Thăng thăng cấp

 • Thằng sợi dây

 • Thiền ngồi thiền

 • Tề chỉnh tề

 • Tào họ Tào

 • Tiêu Nitrat

 • Chẩn chẩn trị

 • Sao sao chép

 • Tô tô thuế

 • Thứ thứ dân

 • Chiếu chiếu vua ban

 • Tuần tuần hoàn

 • Sơ sơ lược

 • Tước tước hầu

 • Thặng thặng dư

 • Tào cái máng

 • Nho nho nhã

 • Chước châm chước

 • Sương sương mù

 • Nhưỡng lên men

 • Tỉ ấn của vua

 • Xuyên then chốt

 • Thục hiền thục

 • Tụng kiện tụng

 • Trấp nước súp

 • Thục tư thục

 • Thệ chết

 • Tưởng tưởng thưởng

 • Sưu sưu tập

 • Xu cái trục

 • Tư phồn thịnh

 • Súng khẩu súng

 • Thượng ngoài ra

 • Tuấn tuấn tú

 • Thù báo thù

 • Tiên tiên nhân

 • Tân Bến cảng

 • Tang tang lễ

 • Tiêu chân dung

 • Tiến tiến độ, bước tiến

 • Tác xúc tác

 • Thân đàn ông

 • Thường bồi thường

 • Tất cây sơn

 • Tự cùng nhau

 • Tự kể chuyện

 • Sam cây tuyết tùng

 • Tráng trai tráng

 • Thỏa thỏa thuận

 • Thiệp lịch thiệp

 • Thần cái môi

 • Tích phân tích

 • Túc nghiêm túc

 • Tù ngục tù

 • Thụy nhắm mắt

 • Già chặn, che

 • Xú mùi hôi, xú uế

 • Tường cát tường

 • Tự con cháu nối dõi

 • Chứng chứng bệnh

 • Thần mang thai

 • Chương rực rỡ

 • Chuẩn chuẩn tướng

 • Chi chân tay người

 • Trang hóa trang

 • Thệ tuyên thệ

 • Tiêu buổi đêm

 • Tiêm thanh mảnh

 • Sùng sùng bái

 • Chuyết vụng về

 • Súy tướng

 • Sáp thêm

 • Tiệm tiệm cận

 • Xà con rắn

 • Sung bổ sung

 • Tạc dấm ăn

 • Thiết trộm cắp

 • Toàn trở lại, quay lại

 • Tố bồi đắp

 • Tán cái ô

 • Tịnh thanh tịnh

 • Thúc bác trai

 • Châu châu báu

 • Tảo tảo biển

 • Sạn giá để đồ

 • Dịch mậu dịch

 • Tuẫn chết theo