Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
KANJI 4K2

KANJI 4K2

Last update 

 • image description
  1downloads
 • image description
  1124puzzles solved
 • INSTALL

Items (50)

 • KHỐ (Ngân khố)

 • HỒ (cái hồ)

 • HƯỚNG( hướng về, nghoảnh về)

 • HẠNH( hạnh phúc)

 • CẢNG( hải cảng)

 • HIỆU( số hiệu)

 • Căn( gốc rễ)

 • Tế (Tế lễ)

 • Mãnh(cái đĩa)

 • Sĩ (Công việc)

 • Tử( Die)

 • 使

  Sử( Sử dụng)

 • Thủy( bắt đầu)

 • Chỉ (ngón tay)

 • Xỉ (răng)

 • Thi( thi ca)

 • Thứ ( tiếp theo)

 • Sự ( công việc)

 • Trì (duy trì)

 • Thức ( hình thức)

 • Thực( thực sự, thực tế)

 • Tả( sao lại)

 • Giả( người)

 • Chủ( ông chủ)

 • Thủ ( bảo vệ)

 • Thủ ( lấy)

 • Tửu ( Rượu)

 • Thụ ( nhận)

 • Châu ( cửu châu)

 • Thập ( Thu thập)

 • Chung ( chung kết)

 • Tập (luyện tập, học tập)

 • Tập( tập trung,thu thập)

 • Trú ( cư trú)

 • Trọng ( nặng)

 • 宿

  Túc ( nhà trọ)

 • Sở ( nơi chốn)

 • Thử ( nóng)

 • Trợ ( trợ giúp)

 • Chiếu ( sáng)

 • Tiêu ( tiêu diệt)

 • Thương ( thương phẩm)

 • Chương ( chương hồi)

 • Thắng ( chiến thắng)

 • Thừa ( lên xe)

 • Thực( trồng cây)

 • Thân ( xưng tên)

 • Thân ( bản thân)

 • Thần ( thần thánh)

 • Chân ( chân thật)