Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
KANJI 4K3

KANJI 4K3

Last update 

Items (50)

 • Thâm ( sâu)

 • Tiến ( lên)

 • Thế( thế giới)

 • Chỉnh ( chỉnh đốn)

 • Tích ( ngày xưa, cổ tích)

 • Toàn ( hoàn toàn)

 • Tương ( tương tự)

 • Tống ( đưa đi, tiễn đi)

 • Tưởng ( tưởng tượng)

 • Tức ( hơi thở)

 • Tốc ( tốc độ)

 • Tộc ( gia tộc)

 • Tha ( người lạ)

 • Đả ( đánh)

 • Đối ( đối tượng, phản đối)

 • Đãi ( chiêu đãi)

 • Đại ( hiện đại)

 • Đệ ( Đệ nhất, đệ nhị)

 • Đề ( vấn đề)

 • Than ( than đá)

 • Đoản (ngắn)

 • Đàm ( đàm thoại)

 • Trước ( đến nơi)

 • Chú ( chú ý)

 • Trụ ( trụ cột)

 • Đinh ( can thứ 4)

 • Trướng ( căng lên, giương lên)

 • 調

  Điều ( điều hành)

 • Truy ( truy đuổi)

 • Định ( cố định)

 • Đình ( sân vườn)

 • Địch ( cái sáo)

 • Thiết (sắt)

 • Chuyển ( di chuyển)

 • Đô ( kinh đô)

 • Độ( Nhiệt độ)

 • Đầu ( đầu tư, ném)

 • Đậu ( hạt đậu)

 • Đảo ( hòn đảo)

 • Thang ( nước nóng)

 • Đăng (leo lên, đăng ký)

 • Đẳng (bình đẳng)

 • Động (chuyển động)

 • Đồng (nhi đồng)

 • Nông ( nông nghiệp)

 • Ba ( con sóng)

 • Phối ( phân phối)

 • Bội( bội số, gâp nh lần)

 • Tương( cái hộp)

 • Điền ( ruộng)