Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
KANJI 4K4

KANJI 4K4

Last update 

Items (50)

 • Phát ( phát triển)

 • Phản ( Phản đối)

 • Phản (cái dốc)

 • Bản ( cái bảng, miếng ván)

 • Bì( cái vỏ)

 • Bi ( buồn)

 • Mỹ ( mỹ thuật)

 • Tỵ ( cái mũi)

 • Bút ( cái bút)

 • Băng ( nước đá)

 • Biểu ( biểu hiện)

 • Miểu ( giây)

 • Bệnh ( bệnh tật)

 • Phẩm ( sản phẩm)

 • Phụ ( thua)

 • Bộ ( bộ trưởng)

 • Phục ( trang phục)

 • Phúc ( phúc lợi)

 • Vật (Động vật)

 • Bình ( hòa bình)

 • Phản ( trả lại)

 • Miễn ( cố gắng)

 • Phóng ( giải phóng)

 • Vị ( hương vị)

 • Mệnh ( sinh mệnh )

 • Diện ( mặt)

 • Vấn (hỏi)

 • Dịch ( dịch vụ)

 • Dược ( thuốc)

 • Do ( tự do)

 • Du ( dầu)

 • Hữu ( có, tồn tại)

 • Du ( chơi, du hý)

 • Dự ( dự báo)

 • Dương ( con cừu)

 • Dương ( đại dương)

 • Diệp ( cái lá)

 • Dương (sun)

 • Dạng ( hình dạng )

 • Lạc ( rơi xuống )

 • Lưu( dòng chảy, hạ lưu)

 • Lữ ( du lịch , lữ hành)

 • Lưỡng ( 2bên lưỡng tính)

 • Lục ( màu xanh lá cây)

 • Lễ ( lễ nghi)

 • Liệt ( hàng lối)

 • Luyện ( luyện tập)

 • Lộ ( tiến lộ , quốc lộ)

 • Hòa( hòa bình)

 • Ái ( ái tình)