Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
KANJI 4K5

KANJI 4K5

Last update 

Items (50)

 • Án ( đề án)

 • Dĩ ( cái mốc)

 • Y ( y phục)

 • Vị ( vị trí)

 • Vi ( vi phạm)

 • Vị ( dạ dày)

 • Ắn ( ấn tượng)

 • Anh( tiếng anh)

 • Vinh ( vinh quang)

 • Diêm ( muối)

 • Ức ( 100 triệu)

 • Gia ( tham gia)

 • Quả ( kết quả)

 • Hóa ( hàng hóa)

 • Khóa ( niên khóa, học khóa)

 • Nha ( mầm, mạch nha)

 • Cải ( cải cách)

 • Giới ( cơ giới)

 • Hại ( tổn hại)

 • Nhai ( đường phố)

 • Các ( các vị , các nước)

 • Giác ( nhớ ra)

 • Hoàn ( hoàn thành)

 • Quan ( quan lại)

 • Quản (quản lý)

 • Quan ( liên quan)

 • Quan ( quan sát)

 • Nguyện ( ước nguyện)

 • Hi ( hi vọng)

 • Quý ( niên quý)

 • Kỉ ( thể kỉ)

 • Hỷ ( hạnh phúc)

 • Kỳ ( lá cờ, quốc kỳ)

 • Khí ( vũ khí)

 • Cơ( cơ khí)

 • Nghị ( hội nghị)

 • Cầu ( yêu cầu)

 • Khốc ( khóc)

 • Cứu ( cấp cứu)

 • Cấp ( cung cấp)

 • Cử ( tuyển cử)

 • Ngư ( ngư nghiệp)

 • Cộng ( công cộng)

 • Hiệp ( hiệp lực)

 • Kính ( gương)

 • Cạnh ( cạnh tranh)

 • Cực ( cực đoan)

 • Huấn ( giáo huấn)

 • Quân ( quân đội)

 • Quận ( quận huyện)