Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự cấp 4 - Tổng Hợp - JVC - Part 1

Hán Tự cấp 4 - Tổng Hợp - JVC - Part 1

Last update 

Items (100)

 • ác ác nhân

 • an an toàn

 • ám tối

 • y y học

 • uỷ uỷ viên

 • ý ý chí

 • dục giáo dục

 • viên xã viên

 • viện bệnh viện

 • ẩm ẩm thực

 • vận vận động

 • vịnh bơi

 • dịch nhà ga

 • ương trung ương

 • hoành trục hoành

 • ốc cao ốc

 • ôn ôn hoà

 • hoá biến hoá

 • hà hành lý

 • giới thế giới

 • khai khai vận

 • giai giai cấp

 • hàn lạnh, phong hàn

 • cảm cảm giác

 • hán hán tự

 • quán hội quán

 • ngạn bờ biển

 • khởi khởi dậy

 • kỳ kỳ hạn

 • khách lữ khách

 • cứu nghiên cứu

 • cấp khẩn cấp

 • cấp cấp độ

 • cung mê cung

 • cầu quả cầu

 • khứ quá khứ

 • kiều cây cầu

 • nghiệp nghiệp vụ

 • khúc khúc nhạc

 • cục cục bộ

 • Ngân bạc, ngân hàng

 • Khu khu vực

 • Khổ đắng, khốn khổ

 • Cụ công cụ, đạo cụ

 • Quân quân chủ

 • Hệ quan hệ

 • Khinh nhẹ

 • Huyết máu

 • Quyết quyết định, quyết đoán

 • Nghiên nghiên cứu

 • Huyện huyện, tỉnh

 • Khố kho chứa, ngân khố

 • Hồ cái hồ

 • Hướng hướng về, ngoảnh về

 • Hạnh hạnh phúc

 • Cảng hải cảng

 • Hiệu số hiệu

 • Căn gốc rễ

 • Tế tế lễ

 • Mãnh cái đĩa

 • Sĩ công việc

 • Tử chết

 • 使

  Sử sử dụng

 • Thủy bắt đầu

 • Chỉ ngón tay

 • Xỉ răng

 • Thi thi ca

 • Thứ tiếp theo

 • Sự sự việc, công việc

 • Trì duy trì

 • Thức hình thức

 • Thực sự thực, thực tế

 • Tả sao lại

 • Giả người

 • Chủ ông chủ

 • Thủ bảo vệ

 • Thủ lấy

 • Tửu rượu

 • Thụ nhận

 • Châu cửu châu

 • Thập thu thập

 • Chung kết thúc

 • Tập luyện tập, học tập

 • Tập tập trung, thu thập

 • Trú cư trú

 • Trọng nặng

 • 宿

  Túc nhà trọ

 • Sở nơi chốn

 • Thử nóng

 • Trợ trợ giúp

 • Chiêu sáng

 • Tiêu tiêu diệt

 • Thương thương phẩm

 • Chương chương hồi

 • Thắng chiến thắng

 • Thừa lên xe

 • Thực trồng cây

 • Thân xưng tên

 • Thân bản thân

 • Thần thần thánh