Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự cấp 4 - Tổng Hợp - JVC - Part 2

Hán Tự cấp 4 - Tổng Hợp - JVC - Part 2

Last update 

Items (100)

 • Chân chân thật

 • Thâm sâu

 • Tiến tiến lên

 • Thế thế giới

 • Chỉnh chỉnh đốn

 • Tích ngày xưa, cổ tích

 • Toàn hoàn toàn

 • Tương tương tự

 • Tống đưa đi, tiễn đi

 • Tưởng tưởng tượng

 • Tức hơi thở

 • Tốc tốc độ

 • Tộc gia tộc

 • Tha người lạ

 • Đả đánh

 • Đối đối tượng, phản đối

 • Đãi chiêu đãi

 • Đại hiện đại

 • Đệ đệ nhất, đệ nhị

 • Đề vấn đề

 • Than than đá

 • Đoản ngắn

 • Đàm đàm thoại

 • Trước đến nơi

 • Chú chú ý

 • Trụ cột trụ

 • Đinh can thứ 4

 • Trướng căng lên, giương lên

 • 調

  Điều điều hành

 • Truy truy đuổi

 • Định cố định

 • Đình sân vườn

 • Địch cái sáo

 • Thiết sắt

 • Chuyển di chuyển

 • Đô kinh đô

 • Độ nhiệt độ

 • Đầu ném, đầu tư

 • Đậu hạt đậu

 • Đảo hòn đảo

 • Thang nước nóng

 • Đăng leo lên, đăng ký

 • Đẳng bình đẳng

 • Động chuyển động

 • Đồng nhi đồng

 • Nông nông nghiệp

 • Ba con sóng

 • Phối phân phối

 • Bội bội số, gấp nhiều lần

 • Tương cái hộp

 • Điền ruộng

 • Phát phát triển

 • Phản phản đối

 • Phản cái dốc

 • Bản cái bảng, miếng ván

 • Bì cái vỏ

 • Bi buồn

 • Mỹ mỹ thuật

 • Tỵ cái mũi

 • Bút cái bút

 • Băng nước đá

 • Biểu biểu hiện

 • Miểu giây

 • Bệnh bệnh tật

 • Phẩm sản phẩm

 • Phụ thua

 • Bộ bộ trưởng

 • Phục trang phục

 • Phúc phúc lợi

 • Vật động vật

 • Bình hoà bình

 • Phản trả lại

 • Miễn cố gắng

 • Phóng giải phóng

 • Vị hương vị

 • Mệnh sinh mệnh

 • Diện mặt

 • Vấn hỏi

 • Dịch dịch vụ

 • Dược thuốc

 • Do tự do

 • Du dầu

 • Hữu có, tồn tại

 • Du chơi du hý

 • Dự dự báo

 • Dương con cừu

 • Dương đại dương

 • Diệp cái lá

 • Dương mặt trời

 • Dạng hình dạng

 • Lạc rơi xuống

 • Lưu dòng chảy hạ lưu

 • Lữ du lịch lữ hành

 • Lưỡng 2 bên lưỡng tính

 • Lục màu xanh lá cây

 • Lễ lễ nghi

 • Liệt hàng lối

 • Luyện luyện tập

 • Lộ tiến lộ, quốc lộ

 • Hoà hoà bình