Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự cấp 4 - Tổng Hợp - JVC - Part 3

Hán Tự cấp 4 - Tổng Hợp - JVC - Part 3

Last update 

Items (100)

 • Ái ái tình

 • Án đề án

 • Dĩ cái mốc

 • Y y phục

 • Vị vị trí

 • Vi phạm vi

 • Vị dạ dày

 • Ấn ấn tượng

 • Anh tiếng anh

 • Vinh vinh quang

 • Diêm muối

 • Ức 100 triệu

 • Gia tham gia

 • Quả kết quả

 • Hoá hàng hoá

 • Khoá niên khoá, khoá học

 • Nha mầm, mạch nha

 • Cải cải cách

 • Giới cơ giới

 • Hại tổn hại

 • Nhai đường phố

 • Các các vị , các nước

 • Giác nhớ ra

 • Hoàn hoàn thành

 • Quan quan lại

 • Quản quản lý

 • Quan liên quan

 • Quan quan sát

 • Nguyện ước nguyện

 • Hi hi vọng

 • Quý niên quý

 • Kỉ thế kỉ

 • Hỷ hạnh phúc

 • Kỳ lá cờ, quốc kỳ

 • Khí vũ khí

 • Cơ cơ khí

 • Nghị hội nghị

 • Cầu yêu cầu

 • Khốc khóc

 • Cứu cấp cứu

 • Cấp cung cấp

 • Cử tuyển cử

 • Ngư ngư nghiệp

 • Cộng công cộng

 • Hiệp hiêp lực

 • Kính gương

 • Cạnh cạnh tranh

 • Cực cực đoan

 • Huấn giáo huấn

 • Quân quân đội

 • Quận quận huyện

 • Kính đường kính

 • Hình địa hình

 • Cảnh quang cảnh

 • Nghệ nghệ thuật

 • Khuyết thiếu

 • Kết kết hôn

 • Kiến xây dựng, kiến trúc

 • Kiện tráng kiện

 • Nghiệm thực nghiệm

 • Cố kiên cố

 • Công thành công

 • Hảo thích

 • Hậu khí hậu

 • Hàng hàng hải

 • Khang an khang

 • Cáo quảng cáo

 • Sai sai khác

 • Thái rau

 • Tối tối cao, tối thiểu

 • Tài khí tài, phế tài

 • Tạc hôm qua

 • Trát tiền giấy

 • Loát in ấn

 • Sát giết, sát nhân

 • Sát cảnh sát

 • Tham tham gia

 • Sản sản nghiệp

 • Tản tản bộ

 • Tàn còn lại

 • Sĩ nhân sĩ

 • Thị tên họ

 • Sử lịch sử

 • Ty quản lý

 • Thí thí sinh, thí nghiệm

 • Nhi trẻ con, nhi đồng

 • Trị trị liệu, chữa trị

 • Từ từ điển

 • Thất thất bại

 • Tá mượn

 • Chủng chủng loại

 • Chu chu vi

 • Chúc chúc mừng

 • Thuận thuận lợi

 • Sơ sơ lược

 • Tùng cây thông

 • Tiếu cười, tiếu lâm

 • Xướng ca xướng

 • Thiêu thiêu đốt

 • Tượng con voi, hình tượng