Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự cấp 4 - Tổng Hợp - JVC - Part 4

Hán Tự cấp 4 - Tổng Hợp - JVC - Part 4

Last update 

Items (100)

 • Chiếu phản chiếu

 • Thưởng tán thưởng

 • Thần đại thần

 • Tín tín dụng

 • Thành thành công

 • Tỉnh tỉnh thành, coi xét

 • Thanh thanh khiết

 • Tĩnh yên tĩnh

 • Tịch chỗ ngồi

 • Tích thành tích

 • Triết bẻ, gập

 • Tiết tiết kiệm

 • Thuyết tiểu thuyết, thuyết minh

 • Thiển cạn

 • Chiến chiến tranh

 • Tuyển tuyển chọn

 • Nhiên tự nhiên, ngẫu nhiên

 • Tranh chiến tranh

 • Thương thương khố

 • Sào tổ chim

 • Thúc bó, buộc

 • Trắc phía

 • Tục liên tục

 • Tốt tốt nghiệp

 • Tôn cháu

 • Đới cái đai, nhiệt đới

 • Đội quân đội

 • Đạt hữu đạt truyền đạt

 • Đơn đơn giản

 • Trí đặt để, bố trí

 • Trọng trung gian

 • Trữ tích trữ

 • Triệu 1 nghìn tỷ

 • Trường ruột

 • Đê thấp

 • Để cái đáy

 • Đình dừng lại, đình chiến

 • Đích mục đích

 • Điển từ điển

 • Truyền truyền tín

 • Đồ sinh đồ

 • Nỗ nỗ lực

 • Đăng cái đèn

 • Đường võ đường, thực đường

 • Động lao động

 • Đặc đặc biệt

 • Đắc đắc ý

 • Độc độc dược

 • Nhiệt nóng

 • Niệm kỉ niệm

 • Bại thất bại

 • Mai cây mai

 • Bác bác học

 • Phạn cơm

 • Phi bay

 • Phí tiêu phí

 • Tất tất yếu

 • Phiếu ngân phiếu, bỏ phiếu

 • Tiêu chuẩn

 • Bất không có, bất nhân

 • Phu chồng

 • Phó dính, giao phó

 • Phủ phủ huyện

 • Phó phụ, thứ 2

 • Phấn bột, phấn hoa

 • Binh binh lính

 • Biệt phân biệt

 • Biên biên giới

 • Biến biến hóa

 • 便

  Tiện tiện lợi

 • Bao bao bọc

 • Pháp phương pháp

 • Vọng ước vọng

 • Mục mục sư

 • Mạt cuối cùng

 • Mãn trọn vẹn, viên mãn

 • Vị chưa đến

 • Mạch huyết mạch

 • Dân dân chúng

 • Vô vô lý

 • Ước ước lượng

 • Dũng dũng khí

 • Yếu tất yếu

 • Dưỡng dinh dưỡng

 • Dục tắm

 • Lợi tiện lợi

 • Lục châu lục

 • Lương tốt

 • Liệu nguyên liệu

 • Lượng số lượng

 • Luân bánh xe

 • Loại chủng loại

 • Lệnh mệnh lệnh

 • Lãnh lạnh

 • Lệ ví dụ

 • Lịch lý lịch

 • Liên liên lạc

 • Lão người già

 • Lao lao động

 • Lục kỷ lục, đăng lục