Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 3-3

Kanji 3-3

Last update 

DoNT

 • image description
  2downloads
 • image description
  3882puzzles solved
 • INSTALL

Items (40)

 • Tư của cải;đầu tư

 • Tựnuôi

 • Thị chỉthị

 • Tự tương tự

 • Thức tri thức

 • Chất hỏi;chất vấn

 • Xá phốxá

 • Tạcảm tạ

 • Thụtruyền thụ, trao đi

 • Tu tu sửa;tu nghiệp

 • Thuật nêu ra,thuật ra

 • Thuật kĩ thuật;mỹthuật

 • Chuẩn chuẩn bị

 • Tựthứtự;tựa đề

 • Chiêu mời, vẫy

 • Thừa thừa nhận

 • Chứng chứng minh

 • Điều điều kiện

 • Trạng trạng thái

 • Thường bình thường

 • Tình tình cảm

 • Chức dệt vải

 • Chức chức vụ

 • Chế chếđộ

 • Tính tính cách

 • Chính chính sách;chính trị

 • Thếthếlực

 • Tinh tinh luyện

 • Chếchếtạo;chếphẩm

 • Thuếtiền thuế

 • Trách trách nhiệm

 • Tích thành tích

 • Tiếp tiếp xúc

 • Thiết thiết lập

 • Thiệt cái lưỡi

 • Tuyệt cựtuyệt;tuyệt giao

 • Tiền tiền bạc

 • Tổ tổtiên

 • Tố nguyên tố;yếu tố

 • Tổng tổng hợp