Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
JLPT N3-P1

JLPT N3-P1

Last update 

Items (50)

 • là cái quái quỷ gì, (chỗ) quái nào

  いったい(一体)

 • Trong lúc ~, trong thời gian ~

  うちに

 • có thể V

  える(得る)

 • nhờ có ... mà ...

  おかげで(お蔭で)

 • rất hay ~ (xu hướng xấu)

  がち

 • với vẻ mặt ~, có vẻ ~

 • chính, chính vì

  こそ

 • ngay cả, thậm chí ... (cũng)

  さえ

 • Chỉ cần (N, làm gì) là ... (được)

  さえ~ば

 • lại còn ... hơn nữa

  さらに(更に)

 • đã (làm, kết thúc, ...)

  すでに(既に)

 • cùng lắm là, nhiều nhất là

  せいぜい(精々)

 • chính là vì ~ (nên)

  だけあって

 • đúng là, quả là ~ (nên)

  だけに

 • Cho dù ~ cũng

  たとえ~ても(でも)

 • vừa V xong thì

  たとたん(に)

 • Vừa (làm gì) xong

  たばかり

 • cứ mỗi lần, cứ mỗi dịp

  たび(に)

 • ngày xưa thường hay ...

  たものだ(です)

 • dính đầy, bám đầy (bùn đất ...)

  だらけ

 • lỡ, lỡ tay (làm gì)

  つい

 • Nhân tiện V thì (làm gì khác)

  ついでに

 • nếu không nhầm thì .... à?

  っけ

 • Chẳng thể nào mà ~ được

  っこない

 • (làm gì) trong lúc vẫn đang V

  つつ

 • vẫn đang

  つつある

 • cho dù vẫn đang V

  つつも

 • trông như là ~, rất ra dáng ~

  っぱい

 • với ý định ~

  つもりで

 • ... quá chừng (mức độ cao)

  て(で)ならない

 • kể từ khi đã V thì ~

  ていらい(て以来)

 • nếu chưa V xong thì (không thể)

  てからでないと/からでなければ

 • một cách, mang tính chất

  てき(~的)

 • đến ngay cả N

  でさえ

 • ... không chịu nổi (mức độ cao)

  てしかたがない(~て仕方がない)

 • ... không chịu được (mức độ cao)

  てしようがない

 • ... chịu hết nổi (mức độ cao)

  てたまらない

 • V rồi mới lần đầu tiên (làm gì)

  てはじめて(て初めて)

 • Thế có nghĩa là ... / Nghe người ta nói là ....

  ということだ(という事だ)

 • chỉ có thể nói là ~

  というものだ

 • cũng đâu có nghĩa là ~

  というものでもない

 • ... thì đúng hơn là ~

  というより

 • Nói tới ~ thì ...

  といえば/~というと

 • Nếu nói đến ~ thì ...

  といったら

 • Cho dù có nói rằng ~ thì ...

  といっても(と言っても)

 • dù thế nào cũng (nhất định phải)

  どうしても

 • hình như ... hay sao ấy

  どうやら

 • giả sử rằng ~

  としたら

 • với tư cách là

  として

 • Không thể nào mà ~

  とても~ない