Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 3-5

Kanji 3-5

Last update 

DoNT

 • image description
  2downloads
 • image description
  3836puzzles solved
 • INSTALL

Items (40)

 • Phú phú quí

 • Vũ vũ khí

 • Phục phục hồi

 • Phức phức tạp

 • Phật phật giáo

 • Biên biên tập

 • Biện biện luận

 • Bảo bảo đảm

 • Mộ mộphần

 • Báo báo cáo

 • Phong phong phú

 • Phòng phòng chống

 • Mậu mậu dịch

  貿

 • Bạo bạo lực

 • Vụ sựvụ

 • Mộng giấc mơ

 • Mê lạc;mê cung

 • Miên bông vải

  綿

 • Thâu nhập khẩu

 • Dư dư thừa

 • Dự gửi

 • Dung bao dung

 • Lược chiến lược;sơ lược

 • Lưu lưu lại; lưu trú

 • Lãnh lãnh đạo

 • Dị khác thường

 • Di di chúc

 • Vực khu vực

 • Vũ vũ trụ

 • Ánh phản ánh

 • Duyên kéo dài

 • Duyên dọc theo;men theo

  沿

 • Ngã bản thânbản ngã

 • Hôi tro

 • Khuếch khuếch tán

 • Cách cải cách

 • Các nội các

 • Cát vỡ

 • Chu cổphần

 • Can khô