Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 3-7

Kanji 3-7

Last update 

DoNT

Items (40)

 • Tế kinh tế

 • Tài phán xét

 • Sách sách lược

 • Sách quyển sách

 • Tàm con tằm

 • Chí tột cùng

 • Tư tư nhân

 • Tư tư thế

  姿

 • Thị thịsát

 • Từ từngữ

 • Chítạp chí

 • Từtừtrường

 • Xạbắn

 • Xả vứt

 • Xích đơn vịđo - thước

 • Nhược trẻ

 • Thụ cổthụ

 • Thu thu nhập

 • Tông tôn giáo

 • Tựu thành tựu

 • Chúng quần chúng

 • Tòng làm theo

 • Tung trục tung

 • Súc co lại

 • Thục thành thục

 • Thuần đơn thuần

 • Xửxửlý

 • Thựchức vụ

 • Chư chư hầu;chư quốc

 • Trừtrừbỏ

 • Tương tương lai

 • Thương vết thương

 • Chướng chướng ngại

 • Thành thành lũy

 • Chưng chưng cất;hấp

 • Châm cái kim;phương châm

 • Nhân nhân nghĩa

 • Thùy rủxuống

 • Suy suy tính

 • Thốn đơn vịđo