Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 3-8

Kanji 3-8

Last update 

DoNT

Items (40)

 • Thịnh thịnh vượng

 • Thánh thần thánh

 • Thành thành thực

 • Tuyên tuyên truyền

 • Chuyên chuyên môn

 • Tuyền dòng sông

 • Tiển tẩy rửa

 • Nhiễm truyền nhiễm

 • Thiện từthiện

 • Tấu diễn tấu

 • Song cửa sổ

 • Sáng sáng tạo

 • Trang trang phục

 • Tằng tầng nhà

 • Thao thao tác

 • Tàng tàng trữ

 • Tạng nội tạng

 • Tồn tồn tại

 • Tôn tôn kính

 • Trạch nhà riêng

 • Đảm đảm nhận

 • Thám tìm kiếm

 • Đản sinh ra

 • Đoạn giai đoạn

 • Noãn ấm

 • Trịgiá trị

 • Trụvũ trụ

 • Trung trung thực

 • Trứtrứdanh

 • Sảnh đại sảnh

 • Đỉnh đỉnh cao

 • Triều thủy triều

 • Nhâm thuê

 • Thống đau

 • Triển phát triển

 • Thảo thảo luận

 • Đảng đảng phái

 • Đường chất đường

 • Giới vươn tới

 • Nan gian nan