Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanhji 3-9

Kanhji 3-9

Last update 

DoNT

Items (46)

 • Nhũ sữa

 • Nhận xác nhận

 • Nạp nộp

 • Não bộnão

 • Phái đảng phái

 • Bái khấn bái

 • Bối cái lưng

 • Phếphổi

 • Bài nghệsĩ

 • Ban nhóm

 • Vãn buổi tối

 • Phủphủnhận

 • Phê phê bình

 • Bí bí mật

 • Phúc cái bụng

 • Phấn hưng phấn

 • Tịnh xếp hàng

 • Bệbệhạ

 • Bếđóng

 • Phiến một mảnh

 • Bổbổsung

 • Mộtrời tối

 • Bảo quý hiếm

 • Phỏng viếng thăm

 • Vong tửvong

 • Vong quên

 • Bổng cái gậy

 • Mai đêm tờgiấy

 • Mạc cái rèm;khai mạc

 • Mật bí mật

 • Minh đồng minh

 • Mô mô hình

 • Dịch phiên dịch

 • Bưu bưu cục

 • Ưu ưu tú

 • Ấuấu thơ

 • Dục dục vọng

 • Dực ngày mai

 • Loạn rối loạn

 • Noãn trứng

 • Lãm triển lãm

 • Lý mặt trái

 • Luật luật pháp

 • Lâm lâm thời

 • Lãng chiếu sáng

 • Luận thảo luận