Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Ngữ pháp N5 - Tổng hợp

Ngữ pháp N5 - Tổng hợp

Last update 

Ngữ pháp N5, Grammar, Japanese, edwardthienhoang, JLPT

 • image description
  13downloads
 • image description
  2560puzzles solved
 • INSTALL

Items (60)

 • THÌ, LÀ, Ở N1は~です LÀ ĐỘNG TỪ “TO BE”

  ~ は~

 • CŨNG, ĐẾN MỨC, ĐẾN CẢ

  ~も~

 • TẠI, Ở, VÌ, BẰNG, VỚI ( KHOẢNG THỜI GIAN)

  ~でV

 • CHỈ HƯỚNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI ĐIỂM

  ~に/ へ V

 • VÀO, VÀO LÚC

  ~に、~

 • CHỈ ĐỐI TƯỢNG CỦA HÀNH ĐỘNG

  ~をV

 • LÀM GÌ VỚI AI

  ~とV

 • CHO ~, TỪ ~

  ~にV

 • ~と~

 • NHƯNG

  ~ が~

 • TỪ ~ ĐẾN ~

  ~から~まで

 • KHÔNG ~ LẮM

  ~あまり~ない

 • HOÀN TOÀN KHÔNG …

  全然Vない

 • MÃI MÀ KHÔNG THỂ LÀM GÌ

  ~なかなか~ない

 • ANH/ CHỊ CÙNG …. VỚI TÔI KHÔNG?

  Vませんか?

 • CÓ (TĨNH VẬT) Ở ĐÂU ĐÓ

  ~があります。

 • CÓ (ĐỘNG VẬT) Ở ĐÂU ĐÓ

  ~がいます

 • CHỈ SỐ LƯỢNG

  ~動詞(V)+数量(NUMBER)~

 • LÀM ~ LẦN TRONG KHOẢNG THỜI GIAN.

  [TIME] に~回

 • CHÚNG TA HÃY CÙNG ~

  ~ましょう

 • TÔI LÀM ~ HỘ CHO BẠN NHÉ

  ~ ましょうか?~

 • MUỐN CÓ ~

  ~がほしい

 • MUỐN LÀM GÌ

  Vたい

 • ĐI ĐẾN….ĐỂ LÀM MỤC ĐÍCH GÌ

  PLACEへPURPOSEをVに行く

 • HÃY (LÀM GÌ) (YÊU CẦU NGƯỜI ĐỐI DIỆN LÀM GÌ)

  ~てください

 • ( XIN ) ĐỪNG / KHÔNG

  Vないてください

 • ĐƯỢC PHÉP LÀM GÌ (KHÔNG?)

  Vてもいいです(か)

 • KHÔNG ĐƯỢC LÀM GÌ

  Vてはいけません

 • KHÔNG PHẢI, KHÔNG CẦN ~ (LÀM GÌ)

  Vなくてもいいです

 • PHẢI LÀM GÌ

  Vなければなりません

 • PHẢI (LÀM GÌ)

  ~ないといけない

 • KHÔNG THỂ KHÔNG (= PHẢI LÀM GÌ)

  Vなくちゃいけない

 • CHỈ CÓ ~

  ~だけ

 • VÌ ~ NÊN ~

  PHRASE1からPHRASE2

 • DANH TỪ HÓA ĐỘNG TỪ / THÍCH VIỆC (LÀM GÌ)

  Vのが~

 • DANH TỪ HÓA ĐỘNG TỪ

  Vのを~

 • DANH TỪ HÓA ĐỘNG TỪ/TÍNH TỪ

  [V/A]のは~

 • ĐÃ LÀM GÌ XONG

  もう~ました

 • VẪN CHƯA LÀM GÌ

  まだ~ていません。

 • N1 A(TÍNH TỪ) HƠN N2

  N1はN2よりA

 • KHÔNG … BẰNG

  ~ほど~ない

 • GIỐNG VỚI, TƯƠNG TỰ VỚI

  ~と同じ+です

 • TRONG SỐ N1 (CÁ) THÌ N2 (CÁ HỒI) LÀ A (NGON) NHẤT

  N1のなかでN2がいちばんA

 • TRỞ THÀNH, TRỞ NÊN

  A{い}く/ A{な}になる。

 • CHO DÙ ~ CŨNG KHÔNG

  AもVない

 • LÚC THÌ V1 LÚC THÌ V2

  V1たりV2たりする

 • ĐANG LÀM GÌ (THỂ TIẾP DIỄN)

  Vている

 • CÓ KHI, THỈNH THOẢNG (LÀM GÌ)

  VDICことがある

 • CÓ KHI KHÔNG (LÀM GÌ)

  Vないことがある

 • ĐÃ TỪNG (LÀM GÌ)

  Vたことがある

 • (VÍ DỤ) NHƯ LÀ … VÀ … (LIỆT KÊ KHÔNG ĐẦY ĐỦ)

  ~や~など

 • BỞI VÌ ~ NÊN ~

  ~ので~

 • Ở PHÍA TRƯỚC … (KHÔNG GIAN) / TRƯỚC KHI (THỜI GIAN)

  ~まえに~

 • SAU KHI ~

  ~てから

 • SAU KHI ĐÃ …

  ~たあとで

 • KHI/LÚC (NÀO, LÀM GÌ)

  ~とき

 • ~ ĐÚNG KHÔNG? CÓ LẼ LÀ ~?

  ~でしょう?

 • CÓ LẼ LÀ …

  多分~でしょう

 • TÔI NGHĨ RẰNG

  ~と思います

 • NÓI RẰNG / NÓI LÀ

  ~と言います