Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
KANJI 4K 6

KANJI 4K 6

Last update 

Items (50)

 • Kính(đường kính)

 • Hình(địa hình)

 • Cảnh( quang cảnh)

 • Nghệ ( nghệ thuật)

 • Khuyết ( thiếu)

 • Kết ( kết hôn)

 • Kiến( xây dựng,kiến trúc)

 • Kiện ( tráng lệ)

 • Nghiệm ( thực nghiệm)

 • Cố ( kiên cố)

 • Công( thành công)

 • Hảo ( thích)

 • Hậu (khí hậu)

 • Hàng ( hàng hải)

 • Khang ( an khang)

 • Cáo ( quảng cáo)

 • Sai ( sai khác)

 • Thái( rau)

 • Tối ( tối cao, tối thiểu)

 • Tài ( khí tài,phế tài)

 • Tạc ( hôm qua)

 • Trát ( tiền giấy)

 • Loát ( in ấn)

 • Sát ( giết, sát nhân)

 • Sát ( cảnh sát)

 • Tham ( tham gia)

 • Sản ( sản nghiệp)

 • Tản ( tản bộ)

 • Tàn ( còn lại)

 • Sĩ ( nhân sĩ)

 • Thị ( tên họ)

 • Sử ( lịch sử)

 • Ty ( quản lý)

 • Thí ( thí sinh, thí nghiệm)

 • Nhi( trẻ con, nhi đồng)

 • Trị ( trị liệu, chữa trị)

 • Từ ( từ điển)

 • Thất( thất bại)

 • Tá ( mượn)

 • Chủng ( chùng loại)

 • Chu ( chu vi)

 • Chúc ( chúc mừng)

 • Thuận ( thuận lợi)

 • Sơ ( sơ lược)

 • Tùng ( cây thông)

 • Tiếu ( tiếu lâm, cười)

 • Xướng ( ca xướng)

 • Thiêu( thiêu đốt)

 • Tượng ( con voi, hình tượng)

 • Chiếu ( phản chiếu)