Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
KANJI 4K 7

KANJI 4K 7

Last update 

Items (49)

 • Thần ( đại thần)

 • Tín ( tín dụng)

 • Thành ( thành công)

 • Tỉnh( tỉnh thành, coi xét)

 • Thanh ( thanh khiết)

 • Tĩnh ( yên tĩnh )

 • Tịch ( chỗ ngồi)

 • Tích ( thành tích)

 • Triết ( bẻ, gập)

 • Tiết ( tiết kiệm)

 • Thuyết(tiểu thuyết, thuyết minh)

 • Thiển ( Cạn)

 • Chiến (war)

 • Tuyển ( tuyển chọn)

 • Nhiên( tự nhiên, ngẫu nhiên)

 • Tranh (war)

 • Thương ( thương khố)

 • Sào ( tổ chim)

 • Thúc ( bó , buộc)

 • Trắc( phía)

 • Tục ( liên tục)

 • Tốt( tốt nghiệp)

 • Tôn ( cháu)

 • Đới ( cái đai, nhiệt đới)

 • Đội ( đội quân)

 • Đạt ( hữu đạt truyền đạt)

 • Đơn ( đơn giản)

 • Trí( đặt để, bố trí)

 • Trọng ( chung gian)

 • Trữ ( tích trữ)

 • Triệu ( 1000 tỷ)

 • Trường( ruột)

 • Đê( thấp)

 • Để ( cái đáy)

 • Đình( dừng lại đình chiến)

 • Đích( mục đích)

 • Điển( từ điển)

 • Truyền(truyền tín)

 • Đồ ( sinh đồ)

 • Nỗ( nỗ lực)

 • Đăng ( cái đèn)

 • Đường( võ đường, thực đường)

 • Động( lao động)

 • Đặc ( đặc biệt)

 • Đắc ( đắc ý)

 • Độc ( độc dược)

 • Nhiệt ( nóng)

 • Niệm ( kỷ niệm)

 • Bại( thất bại)