Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
KANJI 4K8

KANJI 4K8

Last update 

Items (48)

 • Bác( bác học)

 • Phạn( cơm)

 • Phi( bay)

 • Phí (tiêu phí)

 • Tất( tất yếu)

 • Phiếu( ngân phiếu,bỏ phiếu)

 • Tiêu( tiêu chuẩn)

 • Bất(kco, bất nhân)

 • Phu( chồng)

 • Phó( dính, giao phó)

 • Phủ(phủ huyện)

 • Phó(phụ, thứ 2)

 • Phấn(bột phấn hoa)

 • Binh( binh lính)

 • Biệt( phân biệt)

 • Biên( biên giới)

 • Biến(biến hóa)

 • 便

  Tiện( tiện lợi)

 • Bao( bao bọc)

 • Pháp( phương pháp)

 • Vọng( ước vọng)

 • Mục( mục sư)

 • Mạt( cuối cùng)

 • Mãn( trọn vẹn,viên mãn)

 • Vị( chưa đến)

 • Mạch ( huyết mạch)

 • Dân( dân chúng)

 • Vô( vô lý)

 • Ước ( ước lượng)

 • Dũng( dũng khí)

 • Yếu( tất yếu)

 • Dưỡng ( dinh dưỡng)

 • Dục( tắm)

 • Lợi( tiện lợi)

 • Lục( châu lục)

 • Lương ( tốt)

 • Liệu( nguyên liệu)

 • Lượng(số lượng)

 • Luân( bánh xe)

 • Loại( chủng loại)

 • Lệnh( mệnh lệnh)

 • Lãnh( lạnh)

 • Lệ( ví dụ)

 • Lịch( lý lịch)

 • Liên( liên lạc)

 • Lão( người già)

 • Lao ( lao động)

 • Lục( kỷ lục, đăng lục)