Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
214 bộ thủ chữ Hán - P2

214 bộ thủ chữ Hán - P2

Last update 

214 bộ thủ chữ Hán - P1

Items (97)

 • Y - Áo

 • Y - Áo

 • Mâu - Giáo

 • Đao - Dao

 • Đao - Dao

 • Vi - Rào

 • Thổ - Đất

 • Thốn - Tấc

 • Nhập - Vào

 • Củng - Chào

 • Bốc - Bói

 • Ngõa - Ngói

 • Chu - Ghe

 • Xa - Xe

 • Mã - Ngựa

 • Hỏa - Lửa

 • Hỏa - Lửa

 • Nguyệt - Trăng

 • Nha - Răng

 • Khẩu - Miệng

 • Đãi - Đến

 • Bát - Đi

 • Thử - Kê

 • Hòa - Lúa

 • Thảo - Cỏ

 • Thảo - Cỏ

 • Trúc - Tre

 • Dương - Dê

 • Ngư - Cá

 • Thạch - Đá

 • Á - Che

 • Uông - Què

 • Ất - Vậy

 • Tẩu - Chạy

 • Phi - Bay

 • Thủ - Tay

 • Thủ - Tay

 • Diện - Mặt

 • Mục - Mắt

 • Thủ - Đầu

 • Trùng - Sâu

 • Mãnh - Ếch

 • Bưu - Tóc

 • Hiệt - Đầu

 • Ngưu - Trâu

 • Hổ - Cọp

 • Hổ - Cọp

 • Nghiễm - Chóp

  广

 • Cao - Cao

 • Bao - Bọc

 • Cách - Da

 • Vi - Trái

 • Ký - Nhím

 • Ký - Nhím

 • Quyết - Quèo

 • Qua - Giáo

 • Thị - Bảo

 • Thị - Bảo

 • Nhân - Người

 • Nhân Đứng - Người

 • Nhân Đi - Người

 • Thập - Mười

 • Bát - Tám

 • Lý - Dặm

 • Trường - Dài

 • Suyễn - Trái

 • Kiến - Thấy

 • Can - Phạm

 • Nhị - Hai

 • Nhĩ - Tai

 • Âm - Tiếng

 • Chí - Đến

 • Tự - Từ

 • Tư - Tư

 • Cổn - Sổ

 • Thị - Họ

 • Hương - Thơm

 • Huyệt - Hang

 • Khảm - Vực

 • Lực - Sức

 • Thân - Mình

 • Thìn - Thìn

 • Dậu - Dậu

 • Huyết - Máu

 • Tâm - Tim

 • Tâm - Tim

 • Điểu - Chim

 • Chuy - Chốc

 • Ngọc - Ngọc

 • Kim - Vàng

 • Cốc - Hang

 • Cửu - Cối

 • Ngôn - Nói

 • Viết - Rằng

 • Xỉ - Răng

 • Thiệt - Lưỡi

 • Mịch - Sợi