Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
214 bộ thủ chữ Hán - P3

214 bộ thủ chữ Hán - P3

Last update 

214 bộ thủ chữ Hán - P3

Items (41)

 • Chỉ - Thêu

 • Cân - Rìu

 • Chủy - Thìa

 • Điền - Ruộng

 • Lỗi - Cày

 • Hào - Giao

 • Biện - Biệt

 • Khiếm - Thiếu

 • Lão - Già

 • Nhi - Mà

 • Hựu - Lại

 • Nữ - Gái

 • Tử - Con

 • Phụ - Non

 • Phụ - Non

  -阝

 • Sơn - Núi

 • Tỉ - Mũi

 • Giác - Sừng

 • Vô - Đừng

 • Đãi - Xấu

 • Đẩu - Đấu

 • Phương - Vuông

 • Sam - Lông

 • Phiến - Miếng

 • Nạch - Bệnh

 • Mãnh - Bình

 • Huyền - Đen

 • Phụ - Gốm

 • Ấp - Xóm

 • Ấp - Xóm

  阝-

 • Thần - Tôi

 • Chỉ - Thôi

 • Cấn - Vững

 • Lập - Đứng

 • Mịch - Che

 • Miên - Hè

 • Sinh - Sống

 • Cổ - Trống

 • Thược - Kèn

 • Thỉ - Heo

 • Sưởng - Rượu