Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 4k6p

Hán Tự 4k6p

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Dĩ cái mốc

 • Vị vị trí

 • Ức 100 triệu

 • Gia tham gia

 • Ấn ấn tượng

 • Các các vị , các nước

 • Hỷ hạnh phúc

 • Khí vũ khí

 • Vi phạm vi

 • Diêm muối

 • Quý niên quý

 • Hoàn hoàn thành

 • Quan quan lại

 • Hại tổn hại

 • Hi hi vọng

 • Ái ái tình

 • Cải cải cách

 • Cứu cấp cứu

 • Kỳ lá cờ, quốc kỳ

 • Quả kết quả

 • Vinh vinh quang

 • Án đề án

 • Giới cơ giới

 • Cơ cơ khí

 • Cầu yêu cầu

 • Khốc khóc

 • Quản quản lý

 • Kỉ thế kỉ

 • Vị dạ dày

 • Nha mầm, mạch nha

 • Anh tiếng anh

 • Nhai đường phố

 • Y y phục

 • Giác nhớ ra

 • Quan quan sát

 • Khoá niên khoá, khoá học

 • Nghị hội nghị

 • Hoá hàng hoá

 • Quan liên quan

 • Nguyện ước nguyện