Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 4k8p

Hán Tự 4k8p

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Tranh chiến tranh

 • Tín tín dụng

 • Thương thương khố

 • Tá mượn

 • Nhi trẻ con, nhi đồng

 • Sơ sơ lược

 • Sử lịch sử

 • Ty quản lý

 • Chu chu vi

 • Xướng ca xướng

 • Sĩ nhân sĩ

 • Thất thất bại

 • Sào tổ chim

 • Tịch chỗ ngồi

 • Thành thành công

 • Chiến chiến tranh

 • Triết bẻ, gập

 • Tùng cây thông

 • Thị tên họ

 • Trị trị liệu, chữa trị

 • Thiển cạn

 • Thanh thanh khiết

 • Nhiên tự nhiên, ngẫu nhiên

 • Thiêu thiêu đốt

 • Chiếu phản chiếu

 • Tỉnh tỉnh thành, coi xét

 • Chúc chúc mừng

 • Chủng chủng loại

 • Tích thành tích

 • Tiếu cười, tiếu lâm

 • Tiết tiết kiệm

 • Thần đại thần

 • Thí thí sinh, thí nghiệm

 • Thuyết tiểu thuyết, thuyết minh

 • Tượng con voi, hình tượng

 • Thưởng tán thưởng

 • Từ từ điển

 • Tuyển tuyển chọn

 • Tĩnh yên tĩnh

 • Thuận thuận lợi