Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 4k9p

Hán Tự 4k9p

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Bất không có, bất nhân

 • Trọng trung gian

 • Truyền truyền tín

 • Đê thấp

 • Đình dừng lại, đình chiến

 • Trắc phía

 • Động lao động

 • Triệu 1 nghìn tỷ

 • Điển từ điển

 • Nỗ nỗ lực

 • Tốt tốt nghiệp

 • Đơn đơn giản

 • Bác bác học

 • Đường võ đường, thực đường

 • Tôn cháu

 • Đới cái đai, nhiệt đới

 • Để cái đáy

 • Đồ sinh đồ

 • Đắc đắc ý

 • Tất tất yếu

 • Niệm kỉ niệm

 • Bại thất bại

 • Thúc bó, buộc

 • Mai cây mai

 • Tiêu chuẩn

 • Độc độc dược

 • Đăng cái đèn

 • Nhiệt nóng

 • Đặc đặc biệt

 • Đích mục đích

 • Phiếu ngân phiếu, bỏ phiếu

 • Tục liên tục

 • Trí đặt để, bố trí

 • Trường ruột

 • Trữ tích trữ

 • Phí tiêu phí

 • Đạt hữu đạt truyền đạt

 • Đội quân đội

 • Phi bay

 • Phạn cơm