Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 4k10p

Hán Tự 4k10p

Last update 

bichngocvtc

Items (40)

 • Phó dính, giao phó

 • Lệnh mệnh lệnh

 • Lệ ví dụ

 • Tiện tiện lợi

  便

 • Binh binh lính

 • Lãnh lạnh

 • Biệt phân biệt

 • Lợi tiện lợi

 • Phó phụ, thứ 2

 • Lao lao động

 • Dũng dũng khí

 • Bao bao bọc

 • Biến biến hóa

 • Phu chồng

 • Phủ phủ huyện

 • Liệu nguyên liệu

 • Vọng ước vọng

 • Vị chưa đến

 • Mạt cuối cùng

 • Lịch lý lịch

 • Dân dân chúng

 • Pháp phương pháp

 • Dục tắm

 • Mãn trọn vẹn, viên mãn

 • Vô vô lý

 • Mục mục sư

 • Phấn bột, phấn hoa

 • Ước ước lượng

 • Lão người già

 • Mạch huyết mạch

 • Lương tốt

 • Yếu tất yếu

 • Luân bánh xe

 • Biên biên giới

 • Liên liên lạc

 • Lượng số lượng

 • Lục kỷ lục, đăng lục

 • Lục châu lục

 • Loại chủng loại

 • Dưỡng dinh dưỡng