Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 2

Angol vegyes szógyűjtemény 2

Last update 

Vegyes szógyűjtemény, második rész. lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ,)

Items (100)

 • személyes előmenetel útjában lévő láthatatlan akadály

  glass ceiling

 • kilépés a munkahelyről, elhagyni a vállalatos és belépni egy másikba

  to jump ship

 • keményen dolgozni azért, hogy jobb pozíciót érhess el a munkahelyeden

  to buck(ing) of (a) promotion

 • munkabér, munkadíj

  wage

 • egyenlőtlenség, különbözőség, különbség

  disparity

 • nemek közti bérkülönbség (pl. a férfiak többet keresnek, mint a nők)

  gender pay gap

 • hosszan tartó, kinyújtott, kiterjedt, megnövekedett, kifeszített

  extended

 • munka és magánélet közti egyensúly

  work-life ballance

 • kimaradni valamiből, kihagyva valamiből (te nem kapsz meg valamit, de a másik igen)

  to be passed over

 • jó munka, jó pozíció egy cégen belül

  plum assignments

 • nem igazságos

  unfair

 • pénzmosás

  money laundering

 • bocsánat, megbocsátás, kegyelem, megkegyelmezés, amnesztia

  pardon

 • a mai napig / egészen máig, máig

  to this day / until today

 • kitér (vmi elől), kihúzza magát (vmi alól), kijátszik, megkerül (törvényt, adózást)

  to evade

 • piszkozat, tervezet, vázlat, fogalmazvány [ KATONAI ÖSSZEÍRÁS, SOROZÁS, US ]

  draft [ THE DRAFT ]

 • (katonai) szökevény, dezertőr

  deserter

 • speciális oktatás

  special education

 • enyhülés [feszültségé két ország között]

  détente

 • elzárkózó, az elszigetelődéi politika híve, elzárkózási, elszigetelődési

  isolationist

 • elszigetelés, elkülönítés, egyedüllét, magány / elkülönítve, elszigetelve, elszigetelten, önmagában

  isolation / in isolation

 • menekült / menekülttábor

  refugee / refugee camp

 • (or)gyilkosság, merénylet

  assassination

 • tájékoztatás, eligazítás / sajtótájékoztató

  briefing / press/news briefing

 • szerinted, gondolod te

  you bet

 • között, közt, közé, együtt, összesen / közte / magunk közt

  between / in between / between you and I

 • (kölcsönös) összefüggésben van, (kölcsönösen) összefügg (with sg vmivel), viszonyul

  to correlate

 • kölcsönös összefüggés, kölcsönösség, viszonyosság

  colleration

 • higgadt, laza

  laid-back

 • lfektetett, telepít, megtervez

  laid out

 • eljárás, (ügy)menet, folyamat, előírás, szabály(zat), ügyrend

  procedure

 • információt kódol, kóddal titkosít

  to encrypt

 • kódot megfejt, visszafejt, dekódol, ködot feltör

  to decrypt

 • saját(ság)os, jellegzetes, különleges, specifikus, részletes, speciális [jelentés]

  specific

 • rendszer, terv(ezet), táblázat, összeállítás, megkerülés, cselszövés, kijátszás

  scheme

 • tervez, tervbe vesz, rosszban sántikál, intrikál, mesterkedik

  to scheme

 • felhasznál, kiaknáz, hasznosít, kizsákmányol, kihasznál [személyt]

  exploit(s)

 • belegabalyodás, belekeveredés, nehéz/bonyolult ügy, bonyodalom

  entanglement

 • fészer, tároló, pajta, szín, (szerelő) csarnok

  shed (főnévként)

 • (el)hullat, lehullat, elejt, leejt, ledob, elveszít, ont, (ki)önt, vet, áraszt

  shed (igeként)

 • külön(álló), önálló

  separate

 • elválaszt, elkülönít, szeparál, szétválaszt, kiválaszt, kiemel

  to separate

 • azonosság, személyazonosság, önazonosság, identitás

  identity

 • feltételez, feltesz, magára vállal/vesz, vállal [felelősséget, terhet], tettet, színlel

  assume

 • távoli, kiterjedt, szerteágazó [pl. kapcsolatrendszer]

  far-flung

 • idő(tartam), arasz, fesztáv, szárnytávolság, tart [vmennyi ideig], átfog, átível, magába foglal

  span

 • kitér, megmenekül [vmi elől], elillan, eltűnik, egérutat nyer, kicselez

  elude

 • véletlen] találkozás, összeütközés, párbaj, összeakad, összecsap, megütközik

  encounter

 • közeli (veszélyes találkozás)

  close encounter

 • véletlen, nem szándékolt, alkalmi, rendszertelen

  casual

 • kétértelműség, kettős értelem, félreérthetőség

  ambiguity

 • különböző, eltérő, elütő, jól megkülönböztethető, nyílvánvaló, pontosan kivehető/érthető

  distinct

 • visszafordítás, megfordulás, irányváltás (átv. baj, probléma, kudarc, szerencsétlenség)

  reversal

 • titkosírás, kriptográfia

  cryptography

 • egyesít, egységesít, egybefoglal, egyesül

  to unify

 • belekever, összekuszál, összezavar

  entangle

 • eltérő, különböző

  differing

 • szükségszerűen, elkerülhetetlenül, óhatatlanul

  inevitably

 • elkerülhetetlen, kikerülhetetlen, biztosan bekövetkező, szükségszerű, kényszerű, végzetes, sorsszerű

  inevitable

 • elkerülhetetlenség, kikerülhetetlenség

  inevitability

 • (meg)zavar, háborgat, felkavaz, nyugtalanít, elijeszt

  disturb

 • zavar, zavargás, felfordulás, rendzavarás, csendháborítás, rendellenesség

  disturbance

 • előre megmond/lát, (meg)jósol, (meg)jövendöl

  predict

 • térbeli, té-

  spatial / spatially

 • ingadozás, változás, hullámzás

  fluctuation

 • ravasz [lőfegyveré], kioldó(gomb)

  trigger (főnévként)

 • kivált [hatást], előidéz (vmit), felidéz (emléket), működésbe hoz, beindít, elindít

  trigger (igeként)

 • feltevés, feltételezés, vállalás, tettetés, színlelés

  assumption

 • (véletlen) szerencse, mázli

  fluke

 • alap(ok), helyzet, állapot, körülmények, viszonyok, támaszték, alapozás

  footing

 • egyiket sem, sem, se / én sem, én se / sem... sem

  neither / me neither / neither... nor

 • egyik, valamelyik, akármelyik, bármelyik, mindkét / vagy... vagy, akár... akár

  either / either... or

 • visszahúz, visszalép, behúz, visszavon

  retract

 • agysérülések

  brain lesions

 • ördögi, sátáni

  diabolical

 • bizalom, magabiztosság, meggyőződés

  confidence

 • kiütés, pörsenés / meggondolatlan

  rash

 • súlyosbító, bosszantó / súlyosbítaná, bosszantaná

  aggravating / aggravate

 • figyelmes, gondolkodó, elmélázó

  thoughtful

 • téged hibáztatlak, te vagy a hibás

  I blame you

 • minden bizonnyal, valóban, pontosan

  definitely

 • fertőző, ragályos

  contagious

 • emel, nővel, felemel, felállít, megalakít

  to raise

 • felemelkedés, emelkedés, fizetésemelés

  raise

 • bárány

  lamb

 • kínos

  ambarassing

 • fosztogatók, támadók

  raiders

 • kínos, ügyetlen, (két)balkezes

  awkward

 • balkezes

  lefty

 • tökfej, tökfilkó, mulya

  ninny

 • idióta, hülye, brutális

  moron

 • imádni való, elragadó

  adorable

 • felelősség, kötelezettség

  liability

 • utcaseprő

  scavenger

 • tudatosság, öntudat, bűntudat

  consciousness

 • ennek ellenére, mindazonáltal

  nonetheless

 • ettől függetlenül, mindazonáltal, mindamellett

  nevertheless

 • ezért, következésképpen, azért, evégett, avégett

  therefore

 • továbbá, ráadásul

  furthermore

 • határtalan

  unbounded