Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
3000 vocabulary

3000 vocabulary

Last update 

Items (46)

 • enquiry

  n. /in'kwaiәri/ sự đ.tra, sự t. vấn)

 • a bit

  bit // một chút, một tí

 • a couple

  couple // một cặp, một đôi

 • a few

  few // một ít, một vài

 • a little det., pron.

  little det., pron. // nhỏ, một ít

 • abandoned

  adj. /ə'bændənd/ bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ

 • ability

  n. /ə'biliti/ khả năng, năng lực

 • able

  adj. /'eibl/ có năng lực, có tài

 • about

  adv., prep. /ə'baut/ khoảng, về

 • above

  prep., adv. /ə'bʌv/ ở trên, lên trên

 • abroad

  adv. /ə'brɔ:d/ ở, ra nước ngoài, ngoài trời

 • absence

  n. /'æbsəns/ sự vắng mặt

 • absent

  adj. /'æbsənt/ vắng mặt, nghỉ

 • accent

  n. /'æksənt/ trọng âm, dấu trọng âm

 • accept

  v. /ək'sept/ chấp nhận, chấp thuận

 • acceptable

  adj. /ək'septəbl/ có thể chấp nhận, chấp thuận

 • access

  n. /'ækses/ lối, cửa, đường vào

 • accident

  n. /'æksidənt/ tai nạn, rủi ro by accident

 • accidental

  adj. /,æksi'dentl/ tình cờ, bất ngờ

 • accidentally

  adv. /,æksi'dentəli/ tình cờ, ngẫu nhiên

 • accommodation

  n. /ə,kɔmə'deiʃn/ sự thích nghi, điều tiết

 • accompany

  v. /ə'kʌmpəni/ đi theo, đi cùng, kèm theo

 • according to

  to prep. /ə'kɔ:diɳ/ theo, y theo

 • account

  n., v. /ə'kaunt/ tài khoản, kế toán; tính toán, tính đến

 • accurate

  adj. /'ækjurit/ đúng đắn, chính xác, xác đáng

 • accurately

  adv. /'ækjuritli/ đúng đắn, chính xác

 • accuse

  v. /ə'kju:z/ tố cáo, buộc tội, kết tội

 • achieve

  v. /ə'tʃi:v/ đạt được, dành được

 • achievement

  n. /ə'tʃi:vmənt/ thành tích, thành tựu

 • acid

  n. /'æsid/ axit

 • acknowledge

  v. /ək'nɔlidʤ/ công nhận, thừa nhận

 • acquire

  v. /ə'kwaiə/ dànhđược,đạtđược, kiếmđược

 • across

  adv., prep. /ə'krɔs/ qua, ngang qua

 • act

  n., v. /ækt/ hànhđộng, hành vi, cửchỉ,đối xử

 • action

  n. /'ækʃn/ hànhđộng, hành vi, tácđộng

 • take action

  hành động

 • active

  adj. /'æktiv/ tích cực hoạtđộng, nhanh nhẹn

 • actor, actress

  n. /'æktə//'æktris/ diễn viên

 • actual

  adj. /'æktjuəl/ thực tế, cóthật

 • actually

  adv. /'æktjuəli/ hiện nay, hiện tại

 • advertisement

  /əd'və:tismənt/ quảng cáo

 • adapt.

  /ə'dæpt/ tra, lắp vào v

 • add

  v. /æd/ cộng, thêm vào

 • addition

  n. /ə'diʃn/ tính cộng, phép cộng

 • in addition (to)

  thêm vào

 • additional

  adj. /ə'diʃənl/ thêm vào, tăng thêm