Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 4

Angol vegyes szógyűjtemény 4

Last update 

lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • a, az

  the

 • van (létige)

  be/am/is/are, was/were, been

 • -ból, -ből, közül; -nak a…, -nek a …

  of

 • és, s, meg

  and

 • -ni; -ba, -be, -hoz, -hez, -höz, -ig, -nak, -nek, -ra, -re, felé

  to

 • egy, egy bizonyos

  a

 • -ba, -be, -ban, -ben, belül, benn

  in

 • van neki

  have/has, had, had

 • hogy, aki(t), ami(t); az(t), ez(t)

  that

 • ez(t), az(t)

  it

 • -nak, -nek, számára, részére, -ért, helyett, képviseletében, képest

  for

 • én

  I

 • ő (férfi/fiú/hím)

  he

 • -on, -en, -ön, -hoz, -hez, -höz, -ra, -re

  on

 • -val, -vel, -nál, -nél

  with

 • nem

  not

 • (a)mint, ahogy(an), amennyire, (ugyan)olyan, mivel

  as

 • te, ti, téged, titeket, ön(t)

  you

 • tesz, csinál

  do/does, did, done

 • ők

  they

 • -nál, nél, -ban, -ben, -on, -en, -ön; -kor

  at

 • ez(t)

  this

 • -ra/-re (időben), által, -nál, -nél, közelében, mellett

  by

 • de, azonban, hanem, kivéve, csak, csupán

  but

 • ő (nő/lány/nőstény)

  she

 • mi

  we

 • -ból, -ből, -tól, -től

  from

 • vagy

  or

 • mond

  say, said, said

 • ott, amott, azon a ponton, oda

  there

 • az egész/összes, mind(en), összes(en), teljes(en), csupa

  all

 • tud, -hat, -het, szabad, lehet; kanna, (konzerv)doboz

  can

 • ami(t), (a)mely(ik)(et)

  which

 • (jövő idő segédigéje), (vég)akar(at), végrendelet(et hagy), szándék(ozik)

  will

 • (a)mi(t), amely(et), milyen

  what

 • megy, jár(ás); próbálkozás, kísérlet, menés, mozgás,

  go, went, gone

 • ha, -e, bár, feltéve hogy

  if

 • (a)ki(ke)(t)

  who

 • (a)mikor

  when

 • így, úgy, ilyen, olyan, akként, annyira, ennyire, tehát, úgyhogy

  so

 • több(é), -ebb, inkább, jobban, meg, még, nagyobb (mértékben)

  more

 • készít, csinál; fajta, gyártmány, márka

  make, made, made

 • -ról, -ről, körülbelül, megközelítőleg, táján, miatt, céljából, körül, köré

  about

 • fel, felfelé (haladó/menő), fenn, fent

  up

 • fog, vesz, kap, szerez, válik, jut

  get, got, got(ten)

 • idő(tartam/-pont/-töltés); időzít, időt kiszámít/mér/megállapít/jelez

  time

 • (egyáltalán) nem, semmi(féle), semmilyen, tagadás, visszautasítás

  no

 • tud, ismer

  know, knew, known

 • egyéb, más(féle), másik(at), másképp(en), többi, további

  other

 • év, esztendő, évfolyam

  year

 • fog, vesz, visz, járműre száll,

  take, took, taken

 • néhány, valam(enny)i, némi, (egy) bizonyos, egy kevés/kis, egyes, körülbelül

  some

 • lát, észrevesz, találkozik, ért

  see, saw, seen

 • szeret, kedvel, tetszik; (olyan) mint, hasonló(an), hasonmás, jellemző

  like

 • mint, -nál, -nél; inkább, jobban

  than

 • gondol(kodik), megfontol

  think, thought, thought

 • jön, lesz, válik vmvé, következik

  come, came, come

 • akkor(i), az(u)tán, majd

  then

 • egyetlen, egyedüli, csak (éppen), csupán, azonban, kivéve hogy

  only

 • most (már), akkor, azonnal, hát, jelen (pillanat), pedig, ugyanakkor

  now

 • (el)használ(ás), alkalmaz(ás), bánik, (el)fogyaszt(ás), gyakorlat, haszon, szokás

  use (v/n)

 • csak(nem), alig, épp(en) (most/az imént), pont(osan), igaz(ságos), jogos

  just

 • dolgozik, működik, beválik, művel [földet]; mű(alkotás/-remek), tett; munka

  work (of art)

 • át, túl, több mint, egészen, elmúlt, vége, fel(ett), felső, felül(i), hanyatt; többlet-

  over

 • emberek, nép(esség)

  people

 • (meg)néz(és), tekint(et); látszik, tűnik; arckifejezés, külső, megjelenés

  look

 • új, modern

  new

 • férfi, ember

  man, men

 • -hat, -het, lehet, szabad; május

  may

 • is, szintén, szintúgy, ugyancsak, ezenfelül

  also

 • ad, enged

  give, gave, given

 • jó(l), helyes(en), egészséges(en), nagyon; nos, hát; forrás, kút

  well

 • (az)után, miután, mögött, szerint, utána, utó-

  after

 • út, irány, mód(szer), modor, szokás

  way

 • hát(ra), vissza; támogat; hátsó

  back

 • akár-/bár-/vala- -mennyi/-mi/-ki, semennyi, semmi, senki

  any

 • legtöbb, leg-, legjobban, leginkább, nagyon, igen

  most

 • mert

  because

 • hogy(an), mennyire, miként, milyen (mértékben)

  how

 • még... is/sem, egészen, egyen(let)es, egyenlő, páros, sík, sima

  even..., not even

 • (meg)talál; felfedezés, lelet, talált tárgy

  find, found, found

 • nap [24 óra]

  day

 • (a)hol, (a)hova

  where

 • ilyen(fajta), olyan(fajta), egy bizonyos

  such

 • nagyon, igen..., éppen az a, igazi, maga a..., valóságos

  very

 • sok [megszámlálható], számos, tömeg, sokaság

  many

 • segédige, kell(ene)

  should

 • jó, alkalmas, derék, előny(ös), vkinek a java, tsz. áru(k)

  good

 • sok [megszámlálhatatlan], nagy tömeg, nagyon, sokkal

  much

 • le, alsó, végig

  down

 • keresztül, át, által, [időszak]-ban, miatt, útján, végig

  through

 • jobb(ra), jobb oldal(i); helyes, helyénvaló, jogos; jog(osultság)

  right

 • (mi)előtt [ált. időben], azelőtt, elé, előbb, előre, korábban, már

  before

 • utolsó, legutóbbi, múlt(kori), legújabb, tartós, maradandó; (ki)tart, megmarad

  last

 • akar, hiány(zik), híján van, igény(el), szeretne, kíván, nélkülöz(és), szükség(let)

  want

 • hosszú, hosszan (tartó); vágy(akoz)ik

  long (for...)

 • szükséglet, szükség(e van), kell, igényel, megkövetel, baj, ínség, szűkölködés

  need

 • (meg-, el-)mond, felszólít, utasít

  tell, told, told

 • itt, ide

  here

 • dolog, cikk, darab, tárgy, holmi, lény, teremtés, ügy

  thing